Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

06/01/2021
Chia sẻ bải viết :