Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

22/02/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện hướng dẫn số 477-CV/ĐUK ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị cấp ủy các chi bộ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Ban.

 

Xem toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030