Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Trình tự thủ tục:

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh;

- Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp;

- Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh  nhận kết quả (đối với trường hợp thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vnhoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản lấy ý kiến tập thể lao động về Thỏa ước Lao động tập thể của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

- Thỏa ước lao động tập thể.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc

Các mẫu đơn

Không


  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Đăng ký nội quy lao động 04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 05 hồ sơ/ngày) 07 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 05 hồ sơ/ngày)
2 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 7 ngày làm việc
3 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 07 ngày làm việc
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 02 ngày làm việc
5 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày) - 05 ngày làm việc (tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày)
6 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 ngày làm việc (nếu nhận dưới 20 hồ sơ/ngày) 03 ngày làm việc nếu nhận trên 20 hồ sơ/ngày
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 05 ngày làm việc