Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trình tự thủ tục:

* Trình tự thực hiện:

+Bước 1:  Nhà đầu tư, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

+ Bước 3: Công chức kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư;

+ Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

2. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc

Các mẫu đơn

Mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Biểu mẫu đi kèm


  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Đăng ký nội quy lao động 04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 05 hồ sơ/ngày) 07 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 05 hồ sơ/ngày)
2 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 7 ngày làm việc
3 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 07 ngày làm việc
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 02 ngày làm việc
5 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày) - 05 ngày làm việc (tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày)
6 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 ngày làm việc (nếu nhận dưới 20 hồ sơ/ngày) 03 ngày làm việc nếu nhận trên 20 hồ sơ/ngày
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 05 ngày làm việc