THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN CỦA DOAN NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV) THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NĂM 2017 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DNNVV.

Ngày đăng 18/08/2017
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 141/QDNNVV - NVUT đề ngày 09/8/2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo của Quỹ Phát triển DNNVV. Trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phổ biến thông tin về thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đến DNNVV.

Để phổ biến chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Văn bản số 549/BQLKKT/DNLĐ ngày 24/3/2017; Văn bản số 1097/BQLKKT-DNLĐ ngày 06/6/2017 thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để biết, nghiên cứu.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo: 

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chưng trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ ngân hàng nhận ủy thác đến hết ngày 31/12/2017.

Ban Quản lý Khu kinh tế cung cấp thông tin và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

văn bản số 30 ngày 06/3/2017

Văn bản số 141 ngày 09/8/2017

văn bản số 549/BQLKKT

văn bản số 1097/BQLKKT