BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày đăng 22/08/2017
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo; Quyết định số 226-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ; Quyết định số 1261-QĐ/TU ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; Văn bản số 951/SNV-TCCBBC ngày 21/6/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện công tác cán bộ năm 2017, ngày 18/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với Đ/c Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước sự giám sát về quy trình của Sở Nội vụ Quảng Ninh.

 

 


Sau khi nghe Đ/c Hoàng Trung Kiên báo cáo kiểm điểm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban (2012-2017), ý kiến tham gia của các thành viên tại Hội nghị các bộ chủ chốt, Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đ/c Kiên đã đạt được, góp phần vào thành tích chung của Ban, của Tỉnh. Đồng thời thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền bộ nhiệm lại chức danh Phó trưởng ban đối với Đ/c Hoàng Trung Kiên.

 

 


Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, Đ/c Hoàng Trung Kiên đã đạt số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%) đồng ý đề nghị bổ nhiệm lại. Căn cứ kết quả Hội nghị kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm ngày 18/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng ban đối với đồng chí Hoàng Trung Kiên theo quy định.

                                                                         VP – BQL KHU KINH TẾ