CÔNG ĐIỆN KHẨN VỀ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 10

Ngày đăng 14/09/2017
Chia sẻ bải viết :

 

CÔNG ĐIỆN SỐ 1833/CĐ-BQLKKT CỦA TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH