THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Ngày đăng 15/09/2017
Chia sẻ bải viết :

Ngày 15/8/2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Đối tượng áp dụng là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Trong Thông tư này hướng dẫn: Người sử dụng lao động lựa chọn một trong hai phương án sau để thực hiện nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GPLĐ; hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ: (i) Thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận và cơ quan cấp GPLĐ; (ii) Thực hiện qua cổng thông tin điện tử.

- Việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong Khu công nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo Quyết định số 4036 QĐ/UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa  (lần 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết và chủ động tra cứu, thực hiện./.