QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2018 CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

Ngày đăng 12/07/2017
Chia sẻ bải viết :

 

Quyết định số 142/QĐ-BQLKKT ngày 12/7/2017