QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG.

Ngày đăng 02/10/2017
Chia sẻ bải viết :

Ngày 31/7/2017 Chính phủ ban hành Văn bản sau:

Tên Văn bản: Nghị định.

Số hiệu: 91/2017/NĐ-CP.

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của luật thi đua khen thưởng.

Người ký ban hành: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. 

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết và chủ động tra cứu, thực hiện./.

Bản tóm lược một số điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Nghị đính 91