BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 29-CT/TU VÀ KẾ HOẠCH SỐ 01-KH/BCĐ

Ngày đăng 31/05/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ đạo 90 cấp tỉnh về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 31/5/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TU và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ đến các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc. 


 
Quang cảnh cuộc họp

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban đã quán triệt các nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ đạo 90 cấp tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và cơ chế nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Chi bộ, trọng tâm là quyết liệt, kiên trì thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trọng đại trong năm 2019, 2020; Tổ chức đợt sinh hoạt vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Quảng Ninh - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động đợt thi đua với chủ đề học tập và làm theo lời Bác khi Người về thăm Quảng Ninh “Đoàn kết là sức mạnh, có sức mạnh việc gì cũng thành”; Triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề năm 2019, 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phát huy nội lực, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh ”, các cuộc thi báo chí Quảng Ninh về xây dựng Đảng và Giải Búa liềm vàng lần thứ IV (năm 2019), lần thứ V (năm 2020). Quan tâm kết nạp đảng viên mới 90 năm; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “Người tốt, việc tốt”….
Cũng tại Hội nghị, triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 90 cấp tỉnh, Đ/c Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và từng cá nhân cán bộ, đảng viên thi đua, lập thành tích và đăng ký nội cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gửi Văn phòng Ban tổng hợp, theo dõi.

 

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế QN.