TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025

10/11/2020
Chia sẻ bải viết :

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 20/10/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 10/11/2020 (thứ 3) tại Phòng họp tầng 11, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XV. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đó là, đến năm 2030, xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Đại hội khẳng định tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ tình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010 - 2015,  2015 – 2020 thể hiện trong Thông báo số 108-TB/TW của Bộ Chính trị, 7 quy hoạch chiến lược; thể hiện tại 3/4 quan điểm, định hướng phát triển (phát triển dựa vào nguồn nhân lực; chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh"; kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá)…

Đại hội đã nhận định rõ mâu thuẫn, thách thức cũng như những thời cơ, vận hội trong giai đoạn mới để Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 – 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Đại hội thống nhất cao 19 chỉ tiêu đến năm 2025, trong đó về xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu, về kinh tế có 7 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường. Tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đưa vào Nghị quyết đại hội chỉ tiêu: Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định thì có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai. Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh đến những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, chủ yếu. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển. Song song, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ; tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động...

Cùng với đó, tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 4 nhiệm vụ giải pháp cụ thể: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Quảng Ninh phấn đấu chậm nhất đến năm 2023, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các thiết chế tư pháp nghiêm minh, dễ tiếp cận. Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt chuyên đề phát triển KT-XH nhanh, bền vững (2020-2025). Đồng thời, nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững giai đoạn 2020 – 2025.

Sau hội nghị, Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị, trước ngày 15/11, các Cán bộ, Đảng viên phải viết thu hoạch, đăng ký cam kết kế hoạch thực hiện của cá nhân đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

 


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025