THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - TTHC thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư

  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 15 ngày làm việc
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 47 ngày làm việc
3 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 15 ngày làm việc; - Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 42 ngày làm việc.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 10 ngày làm việc
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (1) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: (2) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: (3) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội: (1)18 ngày làm việc. (2)52 ngày làm việc. (3) Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội.
6 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 ngày làm việc.
7 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 07 ngày làm việc.
8 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 18 ngày làm việc.
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 47 ngày làm việc.
10 Chuyển nhượng dự án đầu tư * Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: (1) Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (2) Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. * Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: (3) Đối với trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (4) Đối với trường hợp dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo từng trường hợp * (1) 15 ngày làm việc (2) 18 ngày làm việc * (3) 42 ngày làm việc (4) 47 ngày làm việc
11 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 10 ngày làm việc.
12 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 10 ngày làm việc.
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 03 ngày làm việc
14 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 ngày làm việc.
15 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.
16 Giãn tiến độ đầu tư 10 ngày làm việc.
17 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.
18 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.
19 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 10 ngày làm việc.
20 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 10 ngày làm việc.
21 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư,Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 02 ngày làm việc.
22 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 03 ngày làm việc.
23 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục ưu đãi đầu tư 15 ngày làm việc.
24 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế 15 ngày làm việc đối với dự án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và 19 ngày làm việc đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư
25 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lýKhu kinh tế Quảng Ninh 19 ngày làm việckể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
12

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: