CHUYỂN ĐỔI SỐ

Vv phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân

Thực hiện Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và công văn số 2260/VP.UBND-KSTT5 ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xin gửi tài liệu kèm theo tài liệu về phổ cập kỹ năng số cộng đồng như sau:

Quảng Ninh: Bắt nhịp chuyển đổi số

Quảng Ninh đang tích cực chuyển đổi số, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược. Qua đó góp phần trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số - hướng đi tất yếu để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

“chuyển đổi số” không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu không chỉ giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trước thời cuộc mà còn là hướng đi xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp. Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

Quảng Ninh xây dựng mô hình mẫu chuyển đổi số

Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chuyển đổi số nhằm trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương trong cả nước đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Dấn bước xây Khung chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo cho khu vực công Việt Nam

“Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hiện nay có một khoảng trống, đó là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công”. Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhận định và cho biết, hơn 2 tháng nay, nhóm chuyên gia của NIC và UNDP Việt Nam đã cùng nghiên cứu, tìm ý tưởng với mong muốn xây dựng Khung chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong khu vực công (PII), góp sức thúc đẩy khu vực công đổi mới.

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chuyển đổi số của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 về Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng ninh năm 2022, định hướng đến năm 2030; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xin xem toàn Văn tại đường Link dưới đây

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Toàn văn Kế hoạch số 59 tại đường Link dưới đây.
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: