CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo ban

 • HOÀNG TRUNG KIÊN

  Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, CN ngoại ngữ
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838.566
  Email: hoangtrungkien@quangninh.gov.vn

   

  (1). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực: xúc tiến và thu hút đầu tư, doanh nghiệp, lao động (trừ những nhiệm vụ của Trưởng ban và Phó Trưởng ban khác).

  (2). Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy của Ban, của tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

  (3). Phụ trách địa bàn các KCN ngoài KKT và các dự án đầu tư của Tập đoàn Texhong. Phối hợp với các đồng chí Phó Trưởng ban khác trong việc chỉ đạo hoạt động của các Văn phòng đại diện.

  (4). Giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.

  (5). Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.

  (6). Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Đầu tư, phòng Quản lý Doanh nghiệp. Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Đầu tư.

  Xem thêm
 • VŨ VĂN ĐÁT

  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban

  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  Điện thoại văn phòng

  Email: vuvandat@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • PHẠM THANH THỦY

  Phó Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn cơ quan

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh; Kỹ sư Đô thị; Cử nhân Chính trị quốc tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng

  Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

  Điện thoại văn phòng: 0203.3816198

  Email: phamthanhthuy_bqlkkt@quangninh.gov.vn

   

  1. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thương mại - xuất nhập khẩu; các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); văn thư - lưu trữ; khoa học - công nghệ; quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, quản trị mạng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; dân vận; công tác thanh niên (trừ các nội dung thuộc Khoản 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác; các nội dung liên quan đến các dự án đầu tư của Tập đoàn Texhong). Là Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư, lập các Quy hoạch trên địa bàn KCN, KKT. Trực tiếp quản lý nguồn kinh phí quản lý các dự án; nguồn kinh phí chi thường xuyên và việc trang sắm tài sản của Ban.

  2. Chỉ đạo hoạt động của Công đoàn và các đoàn thể trực thuộc BanChỉ đạo thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  3. Là Chủ tịch: Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thẩm định giá sửa chữa, mua sắm tài sản và trang thiết bị làm việc. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy khác của Ban, của tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

  4. Được ủy quyền chỉ đạo điều hành, xử lý, điều phối văn bản đến của Ban khi Trưởng ban đi vắng.

  5. Phụ trách địa bàn các KKT (trừ các dự án đầu tư của Tập đoàn Texhong).

  6. Giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.

  8. Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, Văn phòng đại diện tại KKT cửa khẩu Móng Cái. Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng đại diện tại KKT cửa khẩu Móng Cái.

  Xem thêm
 • CHÂU THÀNH HƯNG

  Phó Trưởng Ban

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

  Trình độ LLCT: Cao cấp

  Số điện thoại: 

  Email: chauthanhhung@quangninh.gov.vn 

  Xem thêm

Văn phòng

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban trong việc quản lý điều hành các hoạt động của Ban đảm bảo đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp; hành chính, quản trị; thông tin, đối ngoại trong phạm vi quản lý của Ban; tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, quản lý, phân bổ và thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban là chủ đầu tư và kinh phí hoạt động thường xuyên được phân bổ.


  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về tổ chức bộ máy, biên chế

  - Chủ trì dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

  - Tham mưu xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Ban.

  - Tham mưu xây dựng: quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; nội quy, các quy chế, quy định của cơ quan.

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của Ban; quản lý, sử dụng biên chế của Ban đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Tham mưu xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

  2.2. Về quản lý, sử dụng CC,VC-NLĐ

  - Tham mưu xây dựng Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Ban.

  - Tham mưu về công tác cán bộ: tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại và thực hiện các chính sách khác đối với CC,VC-NLĐ thuộc Ban theo phân cấp.

  - Hướng dẫn CC,VC-NLĐ các thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế; tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

  - Tham mưu công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đối với CC,VC-NLĐ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và văn hóa công sở theo quy định.

  - Tiếp nhận, tham mưu giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với hành vi hành chính của đảng viên, CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban.

  - Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

  - Đôn đốc và thường xuyên cập nhật, bổ sung hồ sơ CC,VC-NLĐ; thực hiện quản lý hồ sơ CC,VC-NLĐ theo quy định hiện hành.

  2.3. Chủ trì tham mưu về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc Ban.

  2.4. Về công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo

  - Tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch công tác tháng của Ban và các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Ban với Lãnh đạo các phòng, đơn vị, kịp thời ban hành thông báo kết luận các cuộc họp trên.

  - Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

  - Theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các nội dung công việc có yêu cầu tiến độ của các phòng, đơn vị thuộc Ban, báo cáo Lãnh đạo Ban theo quy định.

  - Chủ trì tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban chủ trì tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.

  2.5. Công tác quản trị - hành chính

  - Triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Ban; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản, bảo mật tài liệu theo đúng quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng trong việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, công tác cải cách hành chính, quản trị và biên tập cổng thông tin điện tử của Ban. Chủ trì tham mưu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, quản trị hành chính công (PAPI).

  - Tham mưu xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn và triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc Ban.

  - Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị tại trụ sở chính của Ban nhằm đáp ứng điều kiện làm việc của CC,VC-NLĐ; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường tại trụ sở chính của cơ quan.

  - Tổng hợp đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của các Văn phòng đại diện trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

  - Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại trụ sở chính của Ban; là đầu mối liên hệ giữa Ban với các cơ quan, đơn vị liên quan.

  2.6. Công tác tài chính - kế toán

  - Chủ trì tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

  - Thực hiện quyết toán phí, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban; xác định các loại phí dịch vụ trong KKT.

  - Tham mưu quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban theo đúng quy định của Nhà nước (chế độ bảo hiểm xã hội, thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên và quản lý quỹ cơ quan).

  - Chủ trì thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án do Ban là Chủ đầu tư đảm bảo đúng chế độ quy định.

  - Theo dõi, thực hiện các thủ tục ký quỹ và hoàn trả kỹ quỹ đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư tại ngân hàng.

  2.7. Là Thường trực: Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban; Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thẩm định giá sửa chữa, mua sắm tài sản và trang thiết bị làm việc; Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ quản trị và biên tập cổng thông tin điện tử của Ban và các Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác theo quy định.

  2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ VĂN ĐẠM

  Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn Phòng

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836.579
  Email: vuvandam@quangninh.gov.vn

   

  (1). Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về mọi mặt hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 134/QĐ-BQLKKT ngày 30/6/2017 của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế. Tổng hợp kết quả công việc của phòng để báo cáo trong các kỳ họp của Ban (định kỳ hoặc đột xuất).

  (2). Trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Ban về công tác tổng hợp báo cáo; tổ chức bộ máy, cán bộ; phòng, chống tham nhũng; tham mưu xử lý văn bản đến của Ban; xử lý văn bản của Văn phòng, giao nhiệm vụ cho các CC, NLĐ để tham mưu đề xuất. Duyệt và chịu trách nhiệm nội dung các văn bản do Văn phòng tham mưu, ban hành.

  (3). Chỉ đạo việc xây dựng Chương trình công tác của cơ quan và Văn phòng hàng tháng, hàng năm; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban. Chuẩn bị nội dung cuộc họp giao ban, thông báo kết luận các kỳ họp.

  (4). Trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Ban: Hoạt động nội vụ, lễ tân hậu cần của cơ quan, duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử; ISO 9001:2008; quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của đội xe ôtô công vụ theo phân cấp, uỷ quyền của Lãnh đạo Ban.

  (5). Duy trì khối đoàn kết nội bộ, theo dõi tình hình chính trị nội bộ; phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCC, NLĐ trong đơn vị.

  (6). Quản lý, đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện làm việc, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác cơ quan. 

  (7). Xây dựng, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; tiếp thu ý kiến để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  (8). Theo dõi, quản lý (đi và về) CC,VC-NLĐ đi công tác, tham quan học tập tại nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

   (9). Thừa lệnh Trưởng ban ký một số văn bản theo Quy chế làm việc và ủy quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT.

  (10). Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của các Đ/c Lãnh đạo Ban.

  Xem thêm
 • LÊ THỊ THANH THUỶ

  UV BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: lethithanhthuy@quangninh.gov.vn

    

  (1). Quản lý, điều hành tổ chức thực hiện công tác Tài chính - kế toán của Ban theo quy định của Luật kế toán và các văn bản pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, xây dựng dự toán, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp đảm bảo theo đúng chế độ quy định.

  (2). Trực tiếp quản lý các hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và hồ dự án thuộc lĩnh vực nguồn vốn Quy hoạch.

  (3). Ký các lệnh chi thanh toán tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng, chi tiền mặt tại cơ quan.

  (4) Theo dõi, tham mưu thực hiện các thủ tục ký quỹ và hoàn trả quỹ đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư tại ngân hàng.

  (5). Chỉ đạo việc triển khai thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa, văn minh công sở”; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ THÁI HÀ

  Phó Chánh Văn phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: nguyenthithaiha@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, kiểm soát nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ban theo đúng chế độ quy định. Đối chiếu thực hiện thanh quyết toán chi phí nhiên liệu, điện, nước, các chi phí hành chính khác.

  (2). Xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán, in sổ kế toán nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ban.

  (3). Làm đầu mối giao dịch với Kho bạc, ngân hàng về nguồn kinh phí chi thường xuyên.

  (4). Kế toán thu - chi kinh phí Công đoàn.

  (5) Chỉ đạo việc triển khai quy trình nâng bậc lương thường xuyên đối với CC,VC-NLĐ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

  (6). Phụ trách bộ phận Văn thư - Lưu trữ, quản lý và triển khai phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”.

  Xem thêm
 • TRẦN MINH THẮNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836.579
  Email: 
  tranminhthang@quangninh.gov.vn

   

  (1). Tham mưu, đề xuất:

  - Công tác cải cách hành chính; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban; giữ mối liên hệ phối hợp với cán bộ cử làm việc tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; đề xuất việc triển khai các hoạt động liên quan đến việc nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

  - Các hoạt động triển khai Quy chế dân chủ trong cơ quan.

  - Công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự tại trụ sở chính của Ban; phối hợp với các Văn phòng đại diện nắm thông tin và tổng hợp báo cáo liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn trật tự của Ban.

  - Phối hợp với bộ phận Văn thư theo dõi, đề xuất triển khai “Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc”; Triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 đảm bảo đúng quy trình đã đăng ký.

  - Phụ trách việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật của cơ quan; xử lý các sự cố máy tính, thiết bị tin học, điện tử; tham mưu thực hiện các công việc phân công của Ban biên tập cổng thông tin điện tử của Ban.

  (2). Theo dõi, đảm bảo tình trạng hoạt động của cơ sở vật chất trong cơ quan; Chủ trì, phối hợp với đồng chí Bùi Lệ Chi đề xuất mua sắm, sửa chữa, cấp phát, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất tại trụ sở chính của Ban.

  (3). Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng quản lý, giám sát hoạt động của Tổ lái xe; phụ trách kiểm tra hoạt động của xe ô tô (chế độ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô theo quy định).

  Xem thêm
 • LÊ PHƯƠNG HÀ

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: 
  lephuongha@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Tổng hợp, cập nhật, kiểm tra, theo dõi và quản lý các hồ sơ dự án thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB. 

  (2). Trực tiếp theo dõi, quản lý nguồn kinh phí quản lý dự án của Ban quản lý dự án kiêm nhiệm.

  (3). Trực tiếp giao dịch với Kho bạc, ngân hàng đối với nguồn vốn đầu tư XDCB  thuộc ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư.

  (4). Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, quyết toán và in sổ kế toán hàng năm thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB.

  (5). Phối hợp với đồng chí Trần Thùy Dương tham mưu, đề xuất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế.

  Xem thêm
 • BÙI LỆ CHI

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: builechiquangninh.gov.vn

   

   

  (1). Theo dõi, quản lý, báo cáo thuế đối với các khoản thu phí của Ban, thuế thu nhập cá nhân.

  (2). Phối hợp với đồng chí Trần Minh Thắng trong việc đảm bảo tình trạng hoạt động của cơ sở vật chất tại trụ sở chính của Ban. Tổng hợp đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của các Văn phòng đại diện, xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm, sửa chữa, cấp phát, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất của cơ quan; tổng hợp theo dõi và quản lý tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Ban. Lập bảng tính hao mòn tài sản cố định hàng năm. Lập kế hoạch kiểm kê đánh giá, thanh lý tài sản hết giá trị sử dụng hàng năm theo quy định hiện hành.

  (3). Theo dõi, thanh toán, lập báo cáo thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định.

  (4) Quản lý ấn chỉ thuế.

  (5). Thủ quỹ cơ quan. Chủ trì theo dõi và cấp phát giấy đi đường, cấp phát xăng dầu cho các đầu xe ôtô theo định mức. Phối hợp với đồng chí Trần Minh Thắng, mở sổ theo dõi tình hình sửa chữa, bảo dưỡng của các đầu xe.

  (6) Triển khai quy trình nâng bậc lương thường xuyên đối với CC,VC-NLĐ.

  (7) Chủ trì tham mưu thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa, văn minh công sở”.

  (8) Theo dõi nghỉ phép, nghỉ việc riêng của CC,VC-NLĐ.

  Xem thêm
 • TẠ THỊ NGÂN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832115
  Email: tathingan@quangninh.gov.vn 

   

   

  (1). Tham mưu, đề xuất:

  - Công tác phòng, chống tham nhũng của Văn phòng và của Ban. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập của CC,VC-NLĐ trong cơ quan; xây dựng kế hoạch, thực hiện công bố công khai, lưu trữ, bảo quản các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

  - Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

  - Công tác dân vận và việc nắm bắt tình hình nhân dân.

  - Là đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị định kỳ rà soát, tổng hợp, đôn đốc kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã giao cho Ban.

  - Công tác thi đua, khen thưởng cụm khối (Cụm Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật của tỉnh và Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng).

  - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi hành chính của CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban.

  - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban chủ trì tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.

  - Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Tham mưu: công tác hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, hướng dẫn, thực hiện quy trình báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban đi nước ngoài. Theo dõi, giao - nhận, bảo quản hộ chiếu công vụ của CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban theo quy định.

  - Việc triển khai, tổ chức các cuộc thi, cuộc tìm hiểu theo phong trào phát động của cơ quan cấp trên.

  (2). Theo dõi cập nhật các thông tin đột xuất, có tính chất mới liên quan đến Ban trên internet, các báo trung ương và địa phương để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban.

  Xem thêm
 • LƯƠNG THỊ HUYỀN

  Nhân viên

  Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836.573
  Email: 
  luongthihuyen@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Chịu trách nhiệm quản lý con dấu và phát hành văn bản giấy công văn đi của Ban của cơ quan theo quy định của pháp luật, gồm: dấu Cơ quan, dấu Công đoàn, dấu tên, dấu các chức danh.

  (2). Thực hiện công tác lưu trữ, khai thác, phân loại, chỉnh lý tài liệu; tổ chức lưu trữ theo phòng; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

  (3). Phối hợp thực hiện công tác văn thư:

  - Trực giao dịch, hướng dẫn khách đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ban và các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Phối hợp Văn thư phát hành, chuyển văn bản đi của Ban; tiếp nhận và phát hành fax, bưu phẩm, bưu kiện.

  - Theo dõi số lượng tem, thư văn bản gửi đi để thực hiện thủ tục thanh quyết toán hàng tháng.

  (4). Thực hiện công tác tạp vụ cơ quan: Giữ chìa khóa phòng, chuẩn bị phòng làm việc của các đồng chí Hoàng Trung Kiên, Phạm Thanh Thủy. Phối hợp với nhân viên lao động thuê khoán kiểm tra công tác an ninh, hệ thống điện, điều hòa khi hết giờ làm việc.

  (5) Thực hiện công tác Lễ tân - Hậu cần, khánh tiết các cuộc họp, hội nghị khi yêu cầu.

  (6). Đề xuất, tổng hợp, sửa chữa máy tính, máy in hàng tháng của cơ quan; tổng hợp văn phòng phẩm của cơ quan (trước 25 hàng tháng).

  (7). Quản lý và sử dụng tài sản tại bộ phận văn thư. Cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Ban trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

  (8). Phối hợp tham mưu công tác hành chính quản trị; văn thư - lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước; trực tiếp quản lý và theo dõi máy tính soạn thảo văn bản mật.

  Xem thêm
 • NGUYỄN VĂN VINH

  Lái xe

  Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề
  Trình độ lý luận chính trị: 
  Điện thoại văn phòng:
  Email: 

   

   

  1. Tổ trưởng Tổ lái xe, trực tiếp phụ trách xe 14C-8688.

  2. Có trách nhiệm hỗ trợ Lãnh đạo Văn phòng thẩm định, kiểm tra, theo dõi tình trạng của các xe ôtô của cơ quan trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo vận hành an toàn.

  3. Là đầu mối tiếp nhận các ý kiến của Tổ Lái xe, kịp thời phản ánh với Lãnh đạo Văn phòng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

  Xem thêm
 • NGUYỄN KHẮC ĐOAN

  Lái xe

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: 
  Điện thoại văn phòng: 
  Email: 

   

  1. Phụ trách xe 14A-002.88

  Xem thêm
 • ĐINH XUÂN VỆ

  Lái xe

  Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
  Trình độ lý luận chính trị: 
  Điện thoại văn phòng: 

  Email: 

  Xem thêm

Phòng Quản lý Đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc: xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư, phát triển KCN, KKT; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư (thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương đầu tư, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư; cấp giấy phép kinh doanh đối với các hoạt động mua bán hàng hóa) và công tác xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Chủ trì tham mưu xây dựng: kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN, KKT, kế hoạch đầu tư phát triển các KCN, KKT.

  2.2. Chủ trì tham mưu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi về: tài chính, đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hải quan đối với các khu chức năng áp dụng cho KCN, KKT theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2.3. Hướng dẫn nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư; chủ trì công tác thẩm tra và trình Lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban; chủ trì thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật về đầu tư; theo dõi và hướng dẫn quá trình đàm phán, ký kết các văn bản về dự án đầu tư giữa các đối tác đầu tư.

  2.4. Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

  2.5. Xây dựng danh mục, hệ thống thông tin dữ liệu và các thông tin có liên quan đến các dự án thu hút đầu tư vào KCN, KKT thuộc các lĩnh vực đầu tư để cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

  2.6. Chủ trì tham mưu, đề xuất việc phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định.

  2.7. Tham mưu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA; đề xuất việc quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư tại KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh; tham mưu ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của UBND tỉnh.

  2.8. Chủ trì tham mưu: tổ chức thẩm định các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước tại KKT thuộc thẩm quyền của Ban; chủ trì thẩm định, dự thảo quyết định đầu tư của Ban đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh.

  2.9. Tham mưu tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trong KKT theo quy định hiện hành.

  2.10. Tham mưu triển khai thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển KKT.

  2.11. Tham mưu cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT.

  2.12. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

  2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN HUY THÁI

  Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật
  Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp cao cấp LLCT
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email: nguyenhuythai@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn của phòng; trực tiếp trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng; đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban phân công.

  (2). Trực tiếp xử lý văn bản đến, duyệt nội dung và chịu trách nhiệm về các văn bản của Phòng tham mưu ban hành.

  (3). Phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý về đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  (4). Chủ trì việc xây dựng các Đề án; các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng được Lãnh đạo Ban giao; các báo cáo về tình hình đầu tư phát triển các KCN, KKT.

  (5). Chủ trì công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trong KKT theo quy định hiện hành.

  (6). Chủ trì công tác bình xét thi đua, xếp loại công chức của Phòng.

  -(7). Phân công cán bộ công chức của phòng phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng phụ trách.

  Xem thêm
 • NGUYỄN VĂN TUẤN

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  - Email: 
  nguyenvantuan_bqlkkt@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Thay mặt điều hành các công việc của Phòng, trình ký Lãnh đạo Ban các công vic ca Phòng khi đồng chí Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  (2). Phụ trách công tác tham mưu xây dựng: Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN, KKT; Kế hoạch đầu tư phát triển các KCN, KKT; Các báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

  (3). Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Khu Hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và Luật khu hành chính – kinh tế đặc biệt.

  (4). Phụ trách, tham mưu, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hồ trợ về: tài chính, đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hải quan và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác đối với các khu chức năng áp dụng cho KCN, KKT theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  (5). Phụ trách, tham mưu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA; đề xuất việc quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP theo ủy quyền của UBND tỉnh.

  (6). Ph trách trực tiếp lĩnh vc qun lý về đầu tư trong KKT cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn và KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo chc năng, nhim v ca phòng; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Giao thông; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; trồng rừng trong KKT Vân Đồn.

  (7). Tham gia thành viên Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm của Ban; là đầu mối phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của phòng liên quan đến các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư; phối hợp thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong KCN, KKT.

  (8). Phụ trách công tác tham gia ý kiến đối với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

  (9). Phụ trách công đoàn Phòng.

  (10). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng phân công.

  Xem thêm
 • PHẠM THỊ THU

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: CN ngoại ngữ, CN kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.33820212

  Email: phamthithu@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng khi đồng chí Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  (2). Phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý về đầu tư trong các Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ KCN Hải Yên và KCN - Cảng biển Hải Hà); phụ trách trực tiếp công tác xúc tiến đầu tư trong KCN, KKT.

  (3). Phụ trách, tham mưu cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT.

  (4). Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT, báo cáo công tác đối ngoại và các báo cáo khác hoặc đột xuất về công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng phòng.

  (5). Phụ trách, tham mưu xây dựng các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thuộc nhiệm vụ của phòng.

  (6). Phụ trách công tác xây dựng danh mục, hệ thống thông tin dữ liệu và các thông tin có liên quan đến các dự án thu hút đầu tư vào KCN, KKT thuộc các lĩnh vực đầu tư để cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức.

  (7). Phụ trách công tác tham mưu, đề xuất việc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định.

  (8). Phụ trách việc phân công và theo dõi các hoạt động đưa tin trên trang web thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng.

  (9). Phụ trách công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính của Phòng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

  (10). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng phân công.

  Xem thêm
 • PHẠM MAI THU HƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email
  phammaithuhuong@quangninh.gov.vn

   

  (1). Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  (2). Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đối với các dư án trong Khu kinh tế Vân Đồn.

  (3). Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Ban.

  (4). Quản lý, cập nhật, hệ thống hóa các hồ sơ dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn.

  (5). Thành viên tham gia Tổ công tác hỗ trợ Tập đoàn Sun Group.

  (6). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • TẠ VÂN ANH

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email: tavananh@quangninh.gov.vn

   

  (1). Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn các Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  (2). Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đối với các dư án trong các KCN.

  (3). Tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên môn và kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của phòng;

  (4). Tiếp nhận hồ sơ, công văn và quản lý cập nhật công văn đi, đến của phòng. Giúp lãnh đạo Phòng theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của Phòng.

  (5). Tổng hợp theo dõi công tác thi đua khen thưởng của phòng; theo dõi cập nhật công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ phép, nghỉ chế độ… cho CBCC của Phòng.

  (6). Theo dõi, cập nhật danh sách các đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc và nghiên cứu đầu tư trong các KCN, KKT.

  (7). Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung thuộc Phòng.

  (8). Quản lý, cập nhật, hệ thống hóa các hồ sơ Dự án đầu tư trong các KCN.

  (9). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng phân công.

  Xem thêm
 • NGUYỄN NGỌC TÙNG

  Chuyên viên; Bí thư Chi đoàn Thanh niên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.33820212

  Email:

  Xem thêm
 • GIANG THỊ UYÊN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân QL công thương
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email
  giangthiuyen@quangninh.gov.vn

   

  - Tham gia theo dõi, tham mưu về lĩnh vực Đầu tư, Lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong các KCN thuộc địa bàn Thị xã Quảng Yên và các KCN, KKT còn lại (ngoài địa bàn đã phân công cho các thành viên khác của Phòng).
  - Phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
  - Theo dõi tổng hợp, báo cáo tháng, quý, tuần; báo cáo tổng kết năm, lịch công tác.
  - Chịu trách nhiệm về công tác nội vụ văn phòng (văn phòng phẩm, đăng ký xe công tác, giấy đi đường…).
  - Làm nhiệm vụ theo dõi, quản lý công văn đi, đến; quản lý Hồ sơ các dự án, Hồ sơ thanh, kiểm tra.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Lãnh đạo phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm

Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong KCN, KKT; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án trong KCN, KKT.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Chức năng kiểm tra, giám sát

  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong KCN, KKT; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

  - Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư trong KCN, KKT.

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị cử công chức tham gia Đoàn Thanh, kiểm tra khi có đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

  - Thực hiện công tác rà soát, thu hồi các chủ trương, địa điểm, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… đối với các dự án chậm tiến độ và vi phạm pháp luật trong KCN, KKT theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

  2.2. Chức năng hỗ trợ đầu tư

  - Tiếp nhận các ý kiến từ các doanh nghiệp; chủ trì tham mưu hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư tại các KCN, KKT trong quá trình triển khai dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban.

  - Tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp định kỳ hàng Quý hoặc đột xuất.

  - Là đầu mối tham mưu tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, doanh nghiệp.

  2.3. Chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

  2.4. Chủ trì tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

  2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN MẠNH HOẠCH

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT xây dựng
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  - Email: nguyenmanhhoach@quangninh.gov.vn
   

   

  - Chịu trách nhiệm chung, toàn diện trước Lãnh đạo Ban về các công việc, nhiệm vụ của phòng.
  - Chỉ đạo theo dõi, phụ trách, tham mưu về tất cả các lĩnh vực (Đầu tư, Quy hoạch Xây dựng, Lao động, Tài nguyên Môi trường...) thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trực tiếp theo dõi địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn.
  - Chỉ đạo công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong KCN, KKT; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án trong KCN, KKT.
  - Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, thu hồi các chủ trương, địa điểm, nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch, chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... đối với các dự án chậm tiến độ và vi phạm pháp luật trong KCN, KKT theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
  - Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư trong KCN, KKT.
  - Chỉ đạo tiếp nhận các ý kiến từ các doanh nghiệp; tham mưu hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư tại các KCN, KKT trong quá trình triển khai dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban.
  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công.
  - Các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

   
  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  - Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp cao cấp LLCT
  - Điện thoại văn phòng:
   0203.3838.367 
  - Email: nguyenthituyet@quangninh.gov.vn

   

   

  - Chịu trách nhiệm theo dõi, phụ trách, tham mưu về lĩnh vực Tài nguyên-Môi trườn, Lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong KCN Cái Lân, KCN Việt Hưng.
  - Tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp định kỳ hàng Quý hoặc đột xuất.
  - Thực hiện việc tiếp công dân; đầu mối tham mưu tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, doanh nghiệp. 
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Chủ trì tổng hợp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN ngoại ngữ, CN Kinh tế; hiện đang theo học chương trình Thạc sỹ tại nước ngoài.
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng0203.3838.367 
  Email: 
  tranthiphuongthao@quangninh.gov.vn

  Xem thêm

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 • BÙI HỒNG LONG

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp LLCT
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email: 
  buihonglong@quangninh.gov.vn

   

  (1). Lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành phụ trách chung hoạt động công tác của Phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng; là đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan và các đơn vị liên quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao hoặc ủy quyền.

  (2). Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết các thủ tục, nội dung liên quan để triển các dự án đã và đang đầu tư của Tập đoàn Texhong tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

  (3). Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng KKT (kiêm nhiệm) do Ban làm chủ đầu tư.

  (4). Thường trực Ban chỉ đạo PCTT-TKCN của Ban Quản lý Khu kinh tế.

  (5). Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đề xuất các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong KCN, KKT trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

  (6). Các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

  Xem thêm
 • PHẠM DUY PHƯƠNG

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh, CN kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng
  0203.3835166
  Email: phamduyphuong@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi và đề xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai tại các KCN, KKT theo thẩm quyền.

  (2). Trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  (3). Phụ trách chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan công tác GPMB, cụ thể:

  - Chỉ đạo theo dõi, cập nhật tiến độ GPMB các dự án hạ tầng KCN và một số dự án trọng điểm thuộc địa bàn các KKT. Hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB theo tiến độ đã đăng ký, cam kết; định kỳ tổng hợp báo cáo.

  - Là đầu mối phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng KCN chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ ứng vốn GPMB các KCN báo cáo UBND tỉnh; đồng thời rà soát và đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn trả vốn đã ứng trước để GPMB khi đủ điều kiện thu hồi. Tổng hợp nhu cầu vốn ứng từ ngân sách hỗ trợ GPMB các KCN, định kỳ và đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

  - Thực hiện nhiệm vụ GPMB các dự án do Ban làm chủ đầu tư tại địa bàn các KCN, KKT.

  (4). Là đầu mối chỉ đạo thực hiện phối hợp, theo dõi công tác quản lý đất đai của các dự án đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn: thẩm tra hồ sơ đất đai, bàn giao đất tại thực địa.. 

  (5). Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng KKT (kiêm nhiệm) do Ban làm chủ đầu tư.

  (6). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

   
  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ HỒNG DƯƠNG

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ hóa học; Thạc sỹ công nghệ môi trường
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  - Email:

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email: nguyenthithuong@quangninh.gov.com

   

   

  (1). Trực tiếp theo dõi, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường tại các KCN, KKT theo thẩm quyền. Cụ thể:

  - Theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN, KKT thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  - Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động đối với nước thải theo quy định.

  - Định kỳ tổng hợp, báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN, KKT theo quy định.

  - Tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực môi trường các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

  (2). Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN, KKT; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN, KKT.

  (3). Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thực hiện thủ tục hành chính, ISO của Phòng.

  (4). Phụ trách công đoàn Phòng.

  (5). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • PHẠM THỊ TUYỀN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai  
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email
  phamthituyen@quangninh.gov.vn

   

  (1). Trực tiếp theo dõi, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai tại các KCN, KKT theo thẩm quyền. Cụ thể:

  - Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ công tác GPMB các dự án hạ tầng KCN. Theo dõi, cập nhật diện tích đã GPMB, diện tích đã cho thuê (chi tiết theo từng dự án) và diện tích đất sẵn sàng thu hút đầu tư cho thuê của từng KCN.

  - Theo dõi, quản lý nội dung đăng ký khung giá thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng của các KCN.

  - Phối hợp theo dõi, quản lý công tác bảo vệ môi trường của các dự án tại các KCN.

  - Trực tiếp tham mưu, đề xuất giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  -  Thực hiện phối hợp, theo dõi công tác quản lý đất đai của các dự án đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn: thẩm tra hồ sơ đất đai, bàn giao đất tại thực địa.. 

  (2). Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ của Phòng.

  (3). Phụ trách theo dõi công tác thi đua khen thưởng và tình hình thực hiện trật tự, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của các thành viên của Phòng: giờ giấc làm việc, tiến độ xử lý công việc. Định kỳ báo cáo đánh giá.

  (4). Chịu trách nhiệm về công tác nội vụ văn phòng (theo dõi công văn đi đến, thống kê tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của Phòng, văn phòng phẩm, đăng ký xe công tác, giấy đi đường…)

  (5). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lao động, thương mại - xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Quản lý doanh nghiệp

  - Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  - Chủ trì tham mưu triển khai công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN, KKT; triển khai phong trào “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN tổ chức các lớp huấn luyện, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.

  2.2. Quản lý lao động

  - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động. Tổng hợp nhu cầu, tình hình thu hút lao động của các doanh nghiệp; lập cơ sở dữ liệu về lao động trong KCN, KKT. Đề xuất phương án hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thu hút, tuyển dụng lao động, đảm bao nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

  - Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các chế độ, chính sách về lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

  - Tham mưu xem xét, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp trong KCN đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tham mưu triển khai cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu trong KCN thông qua các cơ quan, tổ chức giới thiệu, cung ứng lao động, xem xét việc nhà thầu được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được lao động Việt Nam theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  - Hướng dẫn, tiếp nhận và thụ lý hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài vào làm việc tại KCN; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

  - Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của UBND tỉnh; hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KCN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

  - Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN.

  - Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN.

  - Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN.

  - Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong KCN xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định của pháp luật.

  - Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật.

  2.3. Quản lý thương mại - xuất nhập khẩu

  - Tham mưu tổ chức, quản lý các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trong các KCN (trừ địa bàn KKT ven biển và KKT cửa khẩu) thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trong các KCN (trừ các KCN trên địa bàn KKT và KKT cửa khẩu); tổng hợp và kịp thời báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Ban các vấn đề phát sinh liên quan hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

  Tham mưu cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác liên quan đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trong các KCN (trừ địa bàn KKT ven biển và KKT cửa khẩu).

  - Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, tổ chức triển khai giới thiệu, đàm phán xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

  - Chủ trì đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu.

  - Thẩm tra hồ sơ, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban (trừ các thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

  - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện tại KKT Vân Đồn và Văn phòng đại diện tại KKT cửa khẩu Móng Cái tổng hợp các thông tin về tổ chức, quản lý hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu trong các KCN, KKT. Là đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu theo quy định.

  2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ ANH TUẤN

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email: vuanhtuan@quangninh.gov.vn

  1. Phụ trách chung; chỉ đạo, giải quyết mọi công việc liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; Thực hiện xây dựng và củng cố mối quan hệ công tác với các phòng, trung tâm thuộc Ban và các sở, ngành liên quan.

  2. Trực tiếp chỉ đạo cán bộ công chức của Phòng tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về lao động; hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN, KKT Vân Đồn, các KKT cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

  3. Trực tiếp tham gia ý kiến cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi các Dự án trong KCN, KKT thuộc trách nhiệm của Phòng. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, đình công, đơn thư khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật lao động trong KCN.

  4. Tham mưu đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng Khu công nghiệp thuộc trách nhiệm của Phòng. Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  5. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Phụ trách triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với Liên Đoàn Lao động tỉnh.

  6. Duyệt các văn bản, báo cáo của Phòng trình trước khi trình Lãnh đạo Ban. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng của Phòng.

  7. Triển khai các nhiệm vụ của phòng đến cán bộ công chức; chủ trì các cuộc họp của Phòng. Tham gia các cuộc họp Cơ quan để báo cáo, lĩnh hội các ý kiến triển khai đến cán bộ công chức trong Phòng.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên mônThạc sỹ Chính sách công
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643

  Email: nguyenthituyet.bqlkkt@quangninh.gov.vn 

  1. Phụ trách giải quyết các thủ tục hành chính của Ban tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh liên quan đến lĩnh vực của Phòng, gồm: (i) Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong KCN; (ii) Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN; (iii) Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN; (iv) Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp.

  2. Trực tiếp chỉ đạo chuyên viên thường xuyên cập nhật, nắm bắt theo dõi thông tin dữ liệu của các dự án ngoài ngân sách.

  3. Tham mưu trong việc hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động theo quy định của pháp luật.

  4. Triển khai thực hiện cải cách hành chính và chính quyền điện tử, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  5. Dự thảo một số báo cáo định kỳ và đột xuất của Phòng.

  6. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng vắng. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

  Xem thêm
 • CAO SƠN ĐÔNG

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643

  Emailcaosondong@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

  2. Thống kê và tiếp nhận các báo cáo về tình hình lao động của các doanh nghiệp trong KCN; theo dõi về tình hình quản lý, sử dụng lao động trong KCN, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

  3. Tham mưu trong việc xem xét, quyết định nhà thầu trong KCN được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam; Tiếp nhận và giải quyết các báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Lãnh đạo Ban quyết định.

  4. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, vướng mắc của nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Phối hợp theo dõi công tác giữ gìn an ninh, trật tự; đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong KCN, KKT.

  5. Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp và KKTCK Móng Cái.

  6. Tham mưu theo dõi, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Trực tiếp tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  7. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ quản trị Website của Ban.

  8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643

  Emailcaosondong@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

  2. Thống kê và tiếp nhận các báo cáo về tình hình lao động của các doanh nghiệp trong KCN; theo dõi về tình hình quản lý, sử dụng lao động trong KCN, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

  3. Tham mưu trong việc xem xét, quyết định nhà thầu trong KCN được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam; Tiếp nhận và giải quyết các báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Lãnh đạo Ban quyết định.

  4. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, vướng mắc của nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Phối hợp theo dõi công tác giữ gìn an ninh, trật tự; đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong KCN, KKT.

  5. Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp và KKTCK Móng Cái.

  6. Tham mưu theo dõi, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Trực tiếp tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  7. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ quản trị Website của Ban.

  8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

  Xem thêm
 • CÔNG THỊ PHƯƠNG ANH

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị Kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  Email
  congthiphuonganh@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với KKT Vân Đồn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  2. Trực tiếp cập nhật thông tin tình hình hoạt động các dự án, doanh nghiệp trong KKT Vân Đồn, và quản lý hồ sơ của các Doanh nghiệp, dự án trong KKT Vân Đồn. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KKKT Vân Đồn.

  3. Tham mưu, phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, công tác tuyên truyền liên quan đến các doanh nghiệp/dựa án  trong các KCN, KKT.

  4. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động người sử dụng lao động trong KCN.

  5. Theo dõi việc đăng ký Nội quy lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Doanh nghiệp; Tiếp nhận thông báo và lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong KCN theo quy định.

  6. Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo khác:

  7. Theo dõi chế độ thông tin, báo cáo của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT tổng hợp báo cáo Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban để thông báo cho doanh nghiệp định kỳ 6 tháng, cả năm.

  8. Dự thảo Báo cáo chuyên môn, và báo cáo cải cách hành chính hàng (tháng, quý, năm của Phòng); báo cáo phòng chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, cả năm; các báo cáo khác có liên quan.

  9. Phụ trách công tác văn thư, nội vụ của Phòng.

  10. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

  Xem thêm

Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo quy định, theo phân cấp, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về quy hoạch

  - Chủ trì hoặc phối hợp trong việc tham mưu tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong KCN, KKT báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu quản lý và thực hiện các quy hoạch trên.

  - Tham mưu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các KCN, các khu chức năng trong KKT đã được phê duyệt.

  - Tham mưu đề xuất lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư các dự án trong KCN, KKT.

  - Tham mưu cung cấp thông tin định hướng quy hoạch đối với các khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được phê duyệt; cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong KKT đối với các khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; cấp phép quy hoạch các dự án đầu tư trong KKT theo thẩm quyền.

  - Tham mưu phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các công trình, dự án đầu tư trong KCN, KKT theo trình tự, thủ tục quy định.

  - Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa cho công nhân gắn với quy hoạch các KCN.

  2.2. Về xây dựng

  - Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong KKT.

  -Chủ trì tham mưu thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng cấp II trở xuống nằm trong các KCN.

  - Tham mưu cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp III trở xuống nằm trong các KCN, trừ các công trình UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

  - Tham mưu việc xem xét, chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT.

  - Là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình đối với các dự án trong KCN, KKT.

  - Tham mưu đề xuất Lãnh đạo Ban về cơ chế, chính sách quản lý xây dựng đối với KCN, KKT trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; tham mưu tham gia ý kiến với Bộ Xây dựng và hoặc UBND tỉnh trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý xây dựng trong KCN, KKT.

  2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGÔ BÁ TRỌNG

  Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ XD đường ôtô và đường TP
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email: ngobatrong@quangninh.gov.vn

   

  1. Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn của phòng; trực tiếp trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng; đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công;

  2. Phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế Vân Đồn và các Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  Xem thêm
 • ĐẶNG VĂN NGỌC

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
  Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp cao cấp LLCT
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214 
  Email: dangvanngoc@quangninh.gov.vn

   

  1. Phụ trách trực tiếp công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình xây dựng tại hiện trường đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  2. Phụ trách công đoàn Phòng;

  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng phân công.

  Xem thêm
 • NGUYỄN KHOA BẢO

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và Công nghiệp
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email
  nguyenkhoabao@quangninh.gov.vn

   

  1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn các Khu công nghiệp (trừ KCN Hải Yên) theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  2. Tham gia tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính của Phòng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THÀNH CHUNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc s XD đường ôtô và đường TP, Cử nhân ngoại ngữ
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email: nguyenthanhchung.bqlkkt@quangninh.gov.vn

   

  1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  2. Theo dõi, quản lý hồ sơ công trình xây dựng đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  3. Phụ trách công tác cập nhật các tin bài liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng lên trang Web cơ quan;

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

  Xem thêm
 • VŨ HOÀNG THƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư công trình
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  - Email: 
  vuhoangthuong@quangninh.gov.vn

   

  1. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  2. Tham gia công tác quản lý, quy hoạch xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Bắc Phong Sinh theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  3. Thực hiện công tác nội nghiệp của phòng;

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo phòng phân công.

  Xem thêm
 • Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên viên
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý dự án xây dựng, kĩ sư xây dựng - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng: 0203.3820214 - Email: nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn
  Xem thêm

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật; trụ sở làm việc chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  1. Chức năng

  Cung ứng dịch vụ hành chính công, hỗ trợ và hướng dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu, thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT, KKTCK trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  2.1. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư: lập hồ sơ đăng ký kinh doanh; mở chi nhánh, văn phòng đại diện; xin chấp thuận chủ trương đầu tư; đăng ký cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

   2.2. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng: lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng; lập hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật đô thị, KCN, KKT; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; lập dự toán đầu tư xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, dự toán...

  2.3. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ về môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản; đề án xả nước thải vào nguồn nước...

  2.4. Phối hợp cùng cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh, an toàn lao động cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK.

  2.5. Hướng dẫn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực lao động: lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép lao động; cung ứng, giới thiệu việc làm trong KCN.

  2.6 Thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

  Xem thêm
 • LƯƠNG TIẾN CƯỜNG

  Phó Giám đốc phụ trách

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, KS đô thị
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email:
   luongtiencuong@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN VĂN THẮNG

  Phó Giám đốc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email: ​nguyenvanthang.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ KIM DUNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email: nguyenthikimdung.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • TRỊNH THỊ THAO

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: CN Công nghệ thông tin
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng
  0203.3838366
  Email: trinhthithao.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • VŨ HỒNG TÂM

  Chuyên viên ; Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên

  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư công trình
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng:
   0203.3838366
  Email: vuhongtam@quangninh.gov.vn 

  Xem thêm
 • Vũ Lan Anh

  Nhân viên
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ sư khí tượng thủy văn biển - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng:0203.3838366 - Email: lananhvu3112cp@gmail.com
  Xem thêm

Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực Miền Đông

 • VŨ QUANG THÀNH

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngân hàng
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820212

  Email: vuquangthanh@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về toàn bộ các hoạt động có liên quan trên địa bàn các KKTCK thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD; chủ trì xây dựng kế hoạch công tác; quản lý, chỉ đạo công tác của các thành viên khác trong VPĐD.

  (2). Đầu mối của VPĐD trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án của chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong KKTCK.

  (3). Chủ trì theo dõi, nắm thông tin, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban báo cáo, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các dự án và các tình huống cấp bách tại KKTCK như: cháy, nổ, đình công, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội; đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự của các dự án đầu tư trong các KKTCK.

  (4). Trực tiếp theo dõi, phụ trách các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD tại KKTCK Móng Cái (trừ các xã thuộc huyện Hải Hà). Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, các cơ quan liên quan theo dõi công tác quy hoạch, đầu tư, môi trường, đất đai, GPMB... và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn KKTCK Móng Cái.

  (5). Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban, UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương về tình hình hoạt động của các KKTCK và các cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của các KKTCK trên địa bàn tỉnh.

  (6). Chủ trì triển khai thực hiện và phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban tham mưu đề xuất Lãnh đạo Ban các nội dung liên quan đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách; bộ máy tổ chức và các lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của VPĐD.

  (7). Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐD liên quan đến các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Tỉnh do Lãnh đạo Ban là thành viên và các lĩnh vực có liên quan gồm: Ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế, Ban chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), Ban chỉ đạo về thương mại biên giới tỉnh.

  (8). Chủ trì các nội dung liên quan đến việc xây dựng các thủ tục hành chính (TTHC), hệ thống quản lý chất lượng ISO (QLCL); trình duyệt Lãnh đạo Ban các TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD.

  (9). Chủ trì, đại diện của Ban tiếp đón, làm việc với các Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại KKTCK Móng Cái theo phân công của Lãnh đạo Ban.

  (10). Chủ trì cung cấp bài viết liên quan đến các KCN, KKTCK đăng tải trên Website của Ban.

  (11). Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THẾ LINH

  Phó Văn phòng Đại diện

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp LLCT
  Điện thoại văn phòng: 
  0203.3838.367 
  Email: nguyenthelinh@quangninh.gov.vn

   

   

  - Chịu trách nhiệm theo dõi, phụ trách, tham mưu về lĩnh vực Đầu tư, Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong các KKTCK Móng Cái, Hoành Mô-Đồng Văn, Bắc Phong Sinh (bao gồm cả KCN Hải Yên, KCN Hải Hà).
  - Chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc các công việc của phòng về nội vụ, công đoàn của Phòng.
  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • Ngô Thị Thu Thủy

  Nhân viên
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng: 0203.3820212 - Email: ngothithuthuy@quangninh.gov.vn
  Xem thêm

Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực Miền Tây

 • ĐÀO TUẤN ANH

  PhóTrưởng phòng phụ trách

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, CN Anh văn
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820212
  Email: 
  daotuananh@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Tham mưu theo dõi, quản lý nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động chung của KKTCK Móng Cái và tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn (trừ các xã thuộc huyện Hải Hà).

  (2). Trực tiếp theo dõi, tham mưu đề xuất các các nội dung có liên quan đối với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng (KHTKTQBG).

  (3). Tham mưu, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất xây dựng các chương trình, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ hợp tác qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

  (4). Kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, tài liệu báo cáo Trưởng Đại diện, trình Lãnh đạo Ban giải quyết các TTHC của VPĐD cho các doanh nghiệp trong phạm vi KKTCK Móng Cái.

  (5). Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐD liên quan đến các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Tỉnh do Lãnh đạo Ban là thành viên và các lĩnh vực có liên quan gồm: Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Tiểu Ban công tác cửa khẩu.

  (6). Tham mưu tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban, UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương và cơ quan liên quan các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi (Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Tiểu ban công tác cửa khẩu).

  (7). Tham mưu theo dõi hoạt động của các điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, điểm xuất hàng, kho ngoại quan... thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD trên địa bàn KKTCK Móng Cái.

  (8). Hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính... thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban trên địa bàn KKTCK Móng Cái.

  (9). Phối hợp cung cấp bài viết liên quan đến KKTCK Móng Cái và KHTKTQBG củVPĐD đăng tải trên Website của Ban.

  (10). Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Đại diện.

  (11). Thay Trưởng Đại diện giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của VPĐD khi Trưởng Đại diện vắng hoặc uỷ quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN QUỐC ĐẢO

  Phó Văn phòng Đại diện

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Trắc địa
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email: nguyenquocdao@quangninh.gov.vn

   


  (1). Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt thường xuyên, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của, KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn, KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái; tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan trên địa bàn.

  (2). Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Bancác cơ quan liên quan theo dõi công tác quy hoạch, công tác môi trường, đất đai, GPMB...và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (3). Tham mưu theo dõi tổng hợp, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách và tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KKTCK thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu.

  (4). Tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, các ngành chức năng, địa phương trong việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các KKTCK.

  (5). Hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính...thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban trên địa bàn KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (6). Tham mưu triển khai việc xây dựng các TTHC, hệ thống QLCL thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD; trực tiếp kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, tài liệu báo cáo Trưởng Đại diện, trình Lãnh đạo Ban giải quyết các TTHC của VPĐD cho các doanh nghiệp trong phạm vi KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (7). Tham mưu tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban, UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương và cơ quan liên quan các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi (hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; TTHC).

  (8). Phụ trách công tác nội vụ của VPĐD.

  (9). Cung cấp tin bài liên quan đến KCN cảng biển Hải Hà, KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh của VPĐD đăng tải trên Website của Ban.

  (10). Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Đại diện.
  Xem thêm