Tăng cưởng quản lý giám sát hoạt động đón người lao động về tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 902/UBND-VX3 ngày 09/02/2021 về việc triển khai Quyết định số 153/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng; triển khai các văn bản của Sở Giao thông Vận tải: số 723/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/02/2021 về việc hướng dẫn quy trình thực hiện đón CBCNV từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh làm việc; số  761/SGTVT ngày 20/02/2021 điều chỉnh phương án tổ chức giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; số 762/SGTVT-QLVT&PT ngày 20/02/2021 về việc tăng cưởng quản lý giám sát hoạt động đón người lao động về tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh nghiêm cứu chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải nêu trên triển khai, thực hiện tại đơn vị, doanh nghiệp (Các văn bản gửi kèm theo).

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện./.

 

QLDN

 


BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: