BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC “MỤC TIÊU KÉP” NĂM 2020

07/01/2021
Chia sẻ bải viết :Năm 2020 dịch bệnh Covid-19 phát sinh và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Xác định được những thuận lợi, khó khăn phải đối mặt, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm 2020 trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Chính phủ, của BCH Đảng bộ tỉnh, của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và chủ đề năm công tác 2020 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” với những nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh bằng các giải pháp đồng bộ, huy động con người, nguồn lực để thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch xuất hiện, lây lan, bùng phát.  Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển” - yếu tố tiên quyết bảo đảm thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” năm 2020.

 

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-2019, Ban đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KCN, KKT và các nhiệm vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể:

 

Tham mưu xây dựng chính sách và triển khai các Đề án quan trọng, trong đó nổi bật là đã tham mưu cho tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt bổ sung quy hoạch KKT ven biển Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định thành lập KKT ven biển Quảng Yên Tại Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020.

 

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong các KCN, KKT của tỉnh để tổng hợp vào Đề án chung của tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, chế biến chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trì tham mưu lập Đề án phát triển KKT Vân Đồn, KKT cửa khẩu Móng Cái, KKT ven biển Quảng Yên và các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo của UBND tỉnh(dự kiến báo cáo UBND tỉnh trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết trong tháng 02/2021).

 

Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai thông qua nhiều hình thức mới, phù hợp với tình hình trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào KCN, KKT. Đã thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT đối Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.542 tỷ đồng và phối hợp với Tập đoàn Thành Công, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng tổ chức Lễ động thổ dự án Tổ hợp Công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng. Với tổng vốn đầu tư trên địa bàn các KCN, KKT tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban đạt 21.582 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm 2020 và gấp 2,0 lần năm 2019 và chiếm khoảng 89,3% tổng vốn đầu tư thu hút của toàn tỉnh trong năm 2020 (trong đó: Vốn thu hút FDI đạt 524,7 triệu USD, tương đương 12.249 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch thu hút FDI năm 2020 và chiếm 89% tổng vốn FDI thu hút năm 2020 trên toàn tỉnh). Doanh thu đạt 1.364,6 triệu USD và 2.933 tỷ đồng; giá trị nhập khẩu đạt 870 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 1.254 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 713 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho khoảng 28.000 lao động (trong đó có khoảng 955 người nước ngoài)… đạt kế hoạch điều chỉnh đã đề ra.

 

Bám sát, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 và chủ trì xây dựng chương trình, báo cáo UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, đồng thời triển khai thực hiện các công việc sau quy hoạch và bàn giao xong cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn các đồ án quy hoạch đang triển khai tại KKT Vân Đồn. Hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 và bàn giao cho UBND thành phố Móng Cái. Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà trong quá lập, hoàn thiện và trình duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Triển khai lập Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên, đến nay Ban đã báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, định hướng đối với Nhiệm vu Quy hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch.

 

Điểm nhấn trong năm 2020 là Ban đã đóng góp 2 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Tỉnh Quảng Ninh, đó là:

 

a. Dự án Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công - Việt Hưng được cấp phép đầu tư trong vòng 22h kể từ khi nhận đủ hồ sơ - Dấu ấn mới trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

 

 

b. Tại Khu Công nghiệp Đông Mai, Tập đoàn Foxconn đã xuất xưởng lô sản phẩm điện tử đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trên địa bàn.

 

 

Với những tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao và phòng trào thi đua năm 2020. Ban đã được Khối thi đua tài chính- kinh tế- kỹ thuật suy tôn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng. Đặc biệt tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban đã được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện “Mục tiêu kép” tỉnh Quảng Ninh năm 2020

 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc

trong phong trào thi đua năm 2020.

 

Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tổ chức đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy nhưng thành tích đã đạt được năm 2020, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị Tỉnh giao năm 2021./.

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 


CÁC TIN KHÁC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Tập huấn phòng dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch; và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 V/v việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Vì sao Amata đầu tư lớn vào Quảng Ninh?