Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xin ý kiến rộng rãi về dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

09/08/2022
Chia sẻ bải viết :Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xin ý kiến rộng rãi về dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 

( file đính kèm)