Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

02/08/2022
Chia sẻ bải viết :Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phổ biến đến các Chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN và các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong KCN, KKT về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 tại các Văn bản: số 961/BQLKKT-TNMT ngày 25/5/2022 và Văn bản số 919/BQLKKT-TNMT ngày 19/5/2022, theo đó đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động nêu trên về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp. Đến nay, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh chưa nhận được báo cáo của các đơn vị. 
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 04/8/2022 để tổng hợp. (Đề nghị gửi kèm file mềm đến địa chỉ E-Mail: hd.nguyen155@gmail.com )
 
Các Văn bản hướng dẫn được gửi kèm theo: Văn bản số 961/BQLKKT-TNMT ngày 25/5/2022 và số 919/BQLKKT-TNMT ngày 19/5/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Văn bản số 2595/TNMT-BVMT ngày 18/5/2022 và số 4120/TNMT-BVMT ngày 29/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
 
 
 
TNMT