CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020

PHỤ LỤC

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ 2020

STT

Báo cáo

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN đầu tư hạ tầng

DN FDI

DN dân doanh

DN có vốn nhà nước

I

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

A

Báo cáo tháng

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

Mẫu số DN01

 

x

x

x

x

Trước ngày 12 tháng sau tháng báo cáo.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

 

 

         

 

B

Báo cáo quý

2

Mẫu số DN02

 

x

x

x

 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

C

Báo cáo 06 tháng

1

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Mẫu số 11

x

x

x

x

- Trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng.

- Trước ngày 10/2 đối với báo cáo 01 năm.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số 12

x

x

x

x

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

3

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mẫu số 13

x

x

x

x

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

4

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn khai thác, vận hành dự án

Mẫu số 14

x

x

x

x

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

D

Báo cáo năm

 

 

 

 

 

 

Trước ngày 31/3 năm sau.

 

 

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số DN07

x

x

x

x

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

x

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

- Cục Thống kê tỉnh.

- Sở Tài chính

 

 

 

 

   

 

 

II

Báo cáo về lĩnh vực lao động

2

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động và tình hình giải quyết tranh chấp lao động của các doanh nghiệp.

Mẫu DN08

 

x

x

x

- Trước ngày 25/5 đối với báo cáo 06 tháng.

- Trước ngày 25/11 đối với báo cáo 01 năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

3

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 14

 

 

 

 

 

x

x

x

4

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

Mẫu số DN09

 

 

 

x

x

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.

- Trước ngày 10/01 năm kế tiếp đối với báo cáo 01 năm.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh.

- Sở Y tế.

- Liên đoàn Lao động địa phương.

5

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở

Mẫu số DN10

 

x

x

x

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh.

6

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

x

x

x

 

- Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh.

III

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường(Văn bản số 467/BQLKKT-TNMT ngày 17/3/2017 của Ban Quản lý KKT về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án trong KCN, KKT)

1

 

Mẫu số MT01

x

 

 

 

 

 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh.

2

 

Mẫu số MT02

 

x

x

x

3

 

Mẫu số MT03

 

x

x

x

 

 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh.