CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021

16/03/2021
Chia sẻ bải viết :                           CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021

STT

Báo cáo

Tải biểu mẫu

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN FDI

Doanh nghiệp trong nước

I

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

A

Báo cáo Quý

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.1

Mẫu A.III.1

Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

B

Báo cáo 06 tháng

1

Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Mẫu số 11

x

x

- Trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/2 đối với báo cáo năm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số 12

x

x

3

Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khai thác vận hành (đối với dự án Không thuộc diện cấp giấy CNĐKĐT)

Mẫu số 13

x

x

4

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn khai thác, vận hành dự án

Mẫu số 14

x

x

C

Báo cáo năm

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.2

Mẫu A.III.2

Trước ngày 31/3 năm sau.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

Trước ngày 31/3 năm kế tiếp.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh
- Cục Thống kê tỉnh
- Sở Tài chính

II

Báo cáo lĩnh vực lao động

1

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động và tình hình giải quyết tranh chấp lao động của các doanh nghiệp.

Mẫu DN08

x

x

- Trước ngày 25/5 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 25/11 đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu DN16

x

x

Báo cáo hàng Quý Trước ngày 04 tháng sau tháng báo cáo

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh