DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

Ngày 26/8/2020, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh có Văn bản số 855/BXTĐT-XT9 v/v đề xuất liên hệ và cung cấp danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư. Trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin, liên lạc và cung cấp danh sách doanh nghiệp có nhu cầu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư gửi Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trước ngày 31/8/2020.


Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư gửi thông tin theo Mẫu phiếu (gửi kèm) về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp trong ngày 31/8/2020 (file mềm gửi qua hộp thư điện tử: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com). 


Sau thời hạn nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh không nhận được ý kiến phản hồi của Quý Doanh nghiệp thì được hiểu là các doanh nghiệp không có nhu cầu hợp tác với nước ngoài.