Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề và phổ biến, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy

20/09/2021
Chia sẻ bải viết :

Hôm nay, ngày 18/9/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề; học tập, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy.

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK  ngày 09/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn bản số 5305/UBND-GD ngày 09/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đưòng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Đảng ủy đã có Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 31/8/2021; Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 314-CV/ĐUK ngày 16/8/2021 và Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 30/8/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy  Ban QLKKT đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/ĐU ngày 8/9/2021 về việc  “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW”của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề; học tập, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy. Tham dự có Đồng chí Hoàng Trung Kiên-  Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban,  Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đồng thời là báo cáo viên cùng toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động BQLKKT.

Buổi sinh hoạt gồm 2 phần: 

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HỘI NGHỊ: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Kết luận Hội nghị Trung ương 3.

Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã được học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu “ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bài viết về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nắm được những điểm mới và nội dung cơ bản của Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Kết luận Hội nghị Trung ương 3.

(Văn phòng Đảng ủy)