Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

25/03/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1593/UBND-VX2 ngày 19/3/2021 về việc tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động, Văn bản số 933/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/3/2021 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc, Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 về việc ban hành“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”, đặc biệt chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.
 
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo biểu mẫu gửi kèm); Việc thực hiện đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác; Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu có) theo quy định tại tiểu mục 1, mục V, phần thứ hai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 
 
2. Báo cáo kết quả việc đánh giá hàng tháng đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com) trong ngày cuối cùng của tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.
 
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh kịp thời phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp), số điện thoại: 0203.3836.643, hoặc ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết.
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 
 


CÁC TIN KHÁC Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên Thực hiện Thông báo số 250-TB/TU ngày 22/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh KCN Đông Mai: Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2021 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KKT CÁC TỈNH PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC SỬA ĐỒI NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP Sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trong KCN, KKT Các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh theo mô hình mới là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao