Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị

29/07/2021
Chia sẻ bải viết : 
 
Ngày 28/7/2021, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị “Về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. 
 
 

 
Tại hội nghị, với sự có mặt của 41/44 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (03 đồng chí Lãnh đạo Ban đã được học tập Nghị quyết tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh ngày 20/7/2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức),  đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban đã quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. đánh giá khái quát về tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh; ác định 04 nội dung quan điểm; 03 khâu đột phá; mục tiêu chung và 10 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và mục tiêu định hướng đến năm 2030; 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện nghị quyết. Đánh giá nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng, hướng tới sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau mà cụ thể là: đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
 
 
 
VP
 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên