Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

09/06/2021
Chia sẻ bải viết :



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3531/UBND-DL1 ngày 07/6/2021 về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; triển khai Văn bản số 2375/SYT-NVY ngày 04/6/2021 của Sở Y tế về việc triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và Văn bản số 911/TTKSBT-KSBTN ngày 06/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin và đề nghị các doanh nghiệp triển khai một số chỉ đạo của UBND tỉnh về việc ổn định, nhanh chóng, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội trong trạng thái bình thường mới và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền tới toàn thể người lao động nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3531/UBND-DL1 ngày 07/6/2021 về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới.

2. Khẩn trương triển khai Văn bản số 2375/SYT-NVY ngày 04/6/2021 của Sở Y tế; Văn bản số 911/TTKSBT-KSBTN ngày 06/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện  xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cụ thể:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách đối tượng cần thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; bố trí kinh phí để mua sinh phẩm, vật tư để thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 định kỳ theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo các điều kiện để triển khai xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động tại đơn vị.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo, đề nghị Giám đốc, Người sử dụng lao động các doanh nghiệp biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

QLDN


CÁC TIN KHÁC Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020 THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH QUẢNG NINH