Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

06/07/2021
Chia sẻ bải viết :TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/20216 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ”;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý xe ô tô công;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 2106114/CTTĐG-VVI ngày 26/6/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam;

Xét đề nghị của Văn phòng Ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C - 8688 với nội dung sau:

            - Giá khởi điểm: 116.600.000 đồng

            (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt, Văn phòng liên hệ đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và Wedsite của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

FILE QUYẾT ĐỊNH


CÁC TIN KHÁC Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Tập huấn phòng dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch; và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 V/v việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Vì sao Amata đầu tư lớn vào Quảng Ninh? Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 Sóng xuân Đầu tư nước ngoài vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh