Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất

10/05/2022
Chia sẻ bải viết :Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 1270/SCT-QLCN ngày 25/4/2022 của Sở Công Thương về việc rà soát, thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoá chất. Theo đó, Sở Công Thương  đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế hoạt động khẩn trương thực hiện việc lập Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó hoá chất theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoá chất (chi tiết Văn bản số 1270/SCT-QLCN ngày 25/4/2022 của Sở Công Thương photo gửi kèm).
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP  ngày 22/5/2018 của Chính phủ và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND  ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư dự án thực hiện các nội dung sau:
 
- Căn cứ hướng dẫn của Sở Công Thương tại Văn bản số 1270/SCT-QLCN ngày 25/4/2022 nêu trên và căn cứ tình hình thực tế của Dự án về sử dụng hoá chất trong hoạt động sản xuất, quá trình vận hành các công trình Bảo vệ môi trường (Hệ thống xử lý khí thải, Hệ thống xử lý nước thải) để thực hiện việc lập Kế hoạch/ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đảm bảo tuân thủ pháp luật về hoá chất.
 
- Báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoá chất (có hồ sơ tài liệu kèm theo), gửi về Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/5/2022  để quản lý, giám sát theo quy định.
 
Trong quá trình triển khai, trường hợp có phát sinh nội dung vướng mắc, đề nghị đơn vị có báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Sở Công Thương để kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: (1) Ông Vũ Ngọc Phú (0918.787.118), Chuyên viên - Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương; (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Dương (0988.570.077), Chuyên viên - Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
 
TNMT
 


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh