TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5162/UBND-VX4 ngày 30/7/2020 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc cung cấp trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) triển khai một số nội dung sau:

1. Đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp.

- Chuyên gia do doanh nghiệp mời vào làm việc được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc doanh nghiệp mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

2. Các trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19:

Để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm về thông tin trên không gian mạng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp một số trang fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch COVID-19 theo Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

(1). Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh), đơn vị chủ quản: Văn phòng Chính phủ.
Link: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/

(2). Fanpage DDCI Quảng Ninh, đơn vị chủ quản: Tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/DDCItinhQuangNinh/

(3). Fanpage DDCI Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/s4tquangninh/

(4). Fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7; đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/

(5). Fanpage Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; đơn vị chủ quản: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh/

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai đế các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng thực hiện dự án của doanh nghiệp, đồng thời và phổ biến đến người lao động tại đơn vị nắm bắt, chia sẻ và theo dõi thông tin.


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 Văn bản số 5162/UBND-VX4
Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB

QLDN