THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN MINH KÍCH CẦU DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN MINH KÍCH CẦU DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 3020/SLD-LH ngày 22/10/2020 của Sở Du lịch (gửi kèm) về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách trong Quý IV năm 2020. Theo đó, cung cấp thông tin đầu mối của Liên minh kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh để thuận tiện cho khách du lịch tiếp cận các chương trình, sản phẩm du lịch của tỉnh. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin đầu mối Liên minh kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được biết và tiếp tục quan tâm hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cuộc vận động“Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch, điện thoại: 02033 845921

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết, nghiên cứu, thực hiện./.

Các sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh