Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự thủ tục:

+ Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Bước 2: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

+ Bước 3: Công chức kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho Thương nhân nước ngoài;

+ Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp lại do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý khác:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi di chuyển đi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ;

c) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;

d) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

2. Trường hợp cấp lại do Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

Thời hạn giải quyết

02 ngày

Các mẫu đơn

* Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo Mẫu MĐ-1, MĐ-2 Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016).