Đăng ký nội quy lao động

Trình tự thủ tục:

* Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

+ Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

+ Bước 3: Công chức kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư;

+ Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn.  Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ gửi qua mạng cho cán bộ thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.

Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.

+ Nội quy lao động

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Các văn bản quy định của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 05 hồ sơ/ngày) 07 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 05 hồ sơ/ngày)

Các mẫu đơn

Không


  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Đăng ký nội quy lao động 04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 05 hồ sơ/ngày) 07 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 05 hồ sơ/ngày)
2 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 7 ngày làm việc
3 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 07 ngày làm việc
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 02 ngày làm việc
5 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày) - 05 ngày làm việc (tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày)
6 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 ngày làm việc (nếu nhận dưới 20 hồ sơ/ngày) 03 ngày làm việc nếu nhận trên 20 hồ sơ/ngày
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 05 ngày làm việc