Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trình tự thủ tục:

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế;

- Bước 3: Công chức kiểm tra hồ sơ và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ cho doanh nghiệp;

- Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Các mẫu đơn

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH.

Biểu mẫu đi kèm


  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Đăng ký nội quy lao động 04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 05 hồ sơ/ngày) 07 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 05 hồ sơ/ngày)
2 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp 7 ngày làm việc
3 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 07 ngày làm việc
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 02 ngày làm việc
5 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày) - 05 ngày làm việc (tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày)
6 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 ngày làm việc (nếu nhận dưới 20 hồ sơ/ngày) 03 ngày làm việc nếu nhận trên 20 hồ sơ/ngày
7 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 05 ngày làm việc