Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

07/04/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh v/v “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”; căn cứ Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 01/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ v/v“tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh, Thông báo số 08/TB-SKHCN ngày 01/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và tài liệu liên quan để đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng năm 2022 (nếu có nhu cầu).

2. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng năm 2022 theo biểu mẫu gửi kèm về Phòng Quản lý Nghiệp vụ- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. Thông tin cần chi tiết cần liên hệ: Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điện thoại: 0904.701.189.

- Thời gian đăng ký tham gia trước ngày 30/4/2022.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh