Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

17/08/2021
Chia sẻ bải viết :Triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV (Sao lục của Văn phòng Tỉnh ủy tại Văn bản số 176/UBND-BS/VPTU  ngày 16/8/2021); Thực hiện ý chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 306-TB/TU ngày 10/8/2021 về việc “triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 09/8/2021”; chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 5300/UBND-DL1 ngày 09/8/2021 về việc phối hợp giải quyết vụ việc liên quan đến người nước ngoài; số 5346/UBND-PC ngày 11/8/2021 về việc “tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19”; hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 3492/SYT-NVY ngày 14/8/2021 về việc “hướng dẫn cách ly y tế tại cộng đồng đáp ứng tình hình dịch bệnh Covid-19”, Văn bản số 3455/SYT-VP ngày 14/8/2021 về việc “triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ; ý chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 306-TB/TU ngày 10/8/2021, đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận số 283- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới”, đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa tại Văn bản số 1688/BQLKKT-DN ngày 04/8/2021.

2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm việc tuyên truyền, phổ biến phải được triển khai thường xuyên, liên tục đến 100% công nhân, người lao động.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung vào những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp tổ chức; việc chấp hành các biện pháp về phòng chống dịch; đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính, hình sự đối với những vi phạm pháp luật điển hình trong phòng, chống dịch COVID-19 (cụ thể tại Phụ lục gửi kèm Văn bản số 5346/UBND-PC ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh); gắn với tuyên truyền phổ biến “Một sổ nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COV1D-19 và phát triển ngành tế xã hội” theo Kết luận so 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của Trung ương, của Tỉnh; tuân thủ nghiêm quy định “5K + truyền thông + công nghệ + vắc xin”, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện và tuyên truyền đến toàn thể người lao động hướng dẫn của Sở Y tế tại các Văn bản: số 3492/SYT-NVY ngày 14/8/2021 về việc “hướng dẫn cách ly y tế tại cộng đồng đáp ứng tình hình dịch bệnh Covid-19”; số 3455/SYT-VP ngày 14/8/2021 về việc “triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

4. Triển khai việc xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5431/UBND-DL1 ngày 13/8/2021. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những người lao động sốt, ho, khó thở và các biêu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19 tự nguyện đến thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

(Các văn bản nêu trên được đăng tải toàn văn tại đây)

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc, Người sử dụng lao động các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Triển khai Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh