Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021

19/07/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4477/UBND-DL1 ngày 13/7/2021 về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tại các CSSXKD và cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đó, UBND tỉnh giao “Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và Phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc covid-19, tổ chức xác nhận và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế”.
 
Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh (Ban chưa được ủy quyền trong khu kinh tế), Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp triển khai Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế “về việc mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động” cụ thể như sau:
 
- Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo mẫu ban hành kèm theo văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.
 
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 1.
 
- Yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị theo Mẫu số 2 tại Phụ lục 1.
 
- Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh theo Mẫu số 3 tại Phụ lục 1.
 
 - Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn (nếu có) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị theo Mẫu số 4 tại Phụ lục 1.
 
- Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động (nếu có) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị theo Mẫu số 5 tại Phụ lục 1.
 
- Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ khác (nếu có) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị theo Mẫu số 6 tại Phụ lục 1.
 
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị theo Mẫu số 7 tại Phụ lục 1.
 
2. Về phương án thẩm định, phê duyệt Kế hoạch.
 
- Đề nghị Sở Y tế có văn bản chỉ đạo chỉ đạo cơ sở y tế địa phương (Phòng Y tế cấp huyện) thẩm định, xác nhận Kế hoạch của các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.
 
- Đề nghị UBND các địa phương có khu công nghiệp quan tâm, chỉ đạo giao Phòng Y tế cấp huyện xác nhận, thẩm định Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 của doanh nghiệp.
 
- Sau khi Kế hoạch của doanh nghiệp đã được Phòng Y tế cấp huyện thẩm định, đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp gửi Kế hoạch về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt; đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt đối với CSSXKD, doanh nghiệp trong khu kinh tế theo thẩm quyền.
 
¬* Tiến độ thực hiện: Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoàn thành xây dựng: (1) Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19; (2) Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; (3) Các nội dung cam kết phòng chống dịch theo theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021) xong trước ngày 23/7/2021, trình thẩm định, phê duyệt xong trước ngày 30/7/2021.
 
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp, số điện thoại: 0203.3836.643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để hướng dẫn giải quyết).
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc, triển khai thực hiện./.
 
 
 
QLDN
 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên