Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp

16/03/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 16/3/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 946/SYT-NVY đề ngày 09/3/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Văn bản số 793/LĐTBXH-LĐVL ngày 11/3/2021 của Sở Lao động- Thường binh và Xã hội về việc triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19[1], căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ quy mô quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp trong tình hình mới theo Khung kế hoạch đã được hướng dẫn tại Văn bản số 946/SYT-NVY ngày 09/3/2021 của Sở Y tế (gửi kèm theo).

2. Về phương án thẩm định, phê duyệt Kế hoạch.

- Các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch gửi Phòng Y tế cấp huyện thẩm định, để trình UBND cấp huyện theo quy định.

- Sau khi Kế hoạch của doanh nghiệp đã được UBND cấp huyện phê duyệt, đề nghị các doanh nghiệp gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, UBND cấp huyện và Công ty Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp- Chủ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp) để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đại của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chủ động triển khai, thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại đơn vị (định kỳ, đột xuất) theo Kế hoạch, báo cáo kết quả thưc hiện về UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh theo dõi, chỉ đạo.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

 

Mẫu Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 file mềm (tại đây)[1]Thông báo số 25/TB-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, Thông báo số 24/TB-UBND ngày 22/02/2021 về Kết luận của Đ/c Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên; số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn và xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên