Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

05/01/2022
Chia sẻ bải viết :Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 9175/TNMT-BVMT ngày 31/12/2021 về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14, theo đó tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các dự án trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến, chuyển Văn bản số 9175/TNMT-BVMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu trên đến các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công ngiệp, Các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để được biết, chủ động rà soát, nghiên cứu thực hiện.

Toàn văn nội dung Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (http://qeza.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh nội dung vướng mắc, đề nghị các đơn vị chủ động, kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (đầu mối: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Tầng 11- Trụ sở Liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.835166) để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo để các đơn vị được biết, chủ động rà soát, nghiên cứu triển khai thực hiện./.

(Văn bản số 9175/TNMT-BVMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

 
TNMT
 

 


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh