Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN

15/03/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi Các công ty đầu tư Hạ tầng: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng; Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera; Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam; Công ty cổ phần DEEP C Nga; Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong; Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long; Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022; Chương trình hành động số 68/CTr-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động về môi trường trên địa bàn tỉnh, yêu cầu về bảo vệ môi trường KCN quy định tại Điều 51, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thực hiện Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Về việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN

1.1 Đối với 05 KCN đã có dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh  (KCN Cái Lân, KCN Đông Mai, KCN Hải Yên, KCN Texhong Hải Hà- giai đoạn 1, KCN Việt Hưng)

Tiếp tục vận hành đúng quy trình kỹ thuật trạm xử lý nước thải hiện trạng đã đầu tư đảm bảo hiệu quả thu gom triệt để, xử lý nước thải phát sinh của các dự án thứ cấp trong KCN đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường hiện hành. Thường xuyên rà soát, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả.

Rà soát đánh giá kế hoạch đầu tư phát triển KCN, tình hình thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN để xác định tổng lượng nước thải KCN (các dự án đang hoạt động, các dự án đã cấp được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa hoạt động, các dự án đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư vào KCN). Trên cơ sở đó, lập kế hoạch đầu tư các modun tiếp theo của hệ thống nước thải tập trung của KCN với quy mô công suất phù hợp theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu có các thay đổi về công nghệ xử lý nước thải so với báo cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt hoặc có các nội dung vướng mắc về phương án bảo vệ môi trường, đề nghị chủ đầu tư hạ tầng KCN sớm có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Đối với KCN Việt Hưng: Đề nghị Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng đẩy nhanh tiến độ đầu tư trạm xử lý nước thải 2.300 m3/ngày đêm theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt.

 Đối với KCN Texhong Hải Hà- giai đoạn 1: Đề Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư các modun xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm theo phương án đã báo cáo được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.  

1.2. Đối với 03 KCN đã có dự án đầu tư thuê lại đất, chưa đi vào hoạt động (KCN Sông Khoai, KCN Nam Tiền Phong và KCN Bắc Tiền Phong)

- Đối với KCN Sông Khoai: Đề nghị Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với công trình xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm của KCN để làm cơ sở tiếp nhận, xử lý khi có nước thải phát sinh từ các dự án thứ cấp trong KCN.

- Đối với KCN Nam Tiền Phong và KCN Bắc Tiền Phong: Đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung KCN theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo đủ công suất xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các đơn vị thứ cấp trong khu công nghiệp và phải được xây dựng, vận hành trước khi các đơn vị thứ cấp trong khu công nghiệp đi vào hoạt động.

1.3. Đối với KCN Bạch Đằng (đang GPMB, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN): Đề nghị Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó có nội dung cam kết tiến độ hoàn thành trạm xử lý nước thải KCN.

2. Về quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN

Yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của KCN, tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải của các dự án thứ cấp trong KCN, đảm bảo thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh, chịu trách nhiệm về việc các doanh nghiệp trong KCN vi phạm về đấu nối nước thải hoặc xả thải khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Kịp thời báo cáo, thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thấy sự cố ô nhiễm môi trường trong KCN và tình trạng hoạt động các dự án thứ cấp trong KCN chưa hoàn thành các thủ tục về lĩnh vực môi trường có liên quan; bố trí nhận sự phụ trách về bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng- kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được quy định tại Khoản 4, Điều 51, Luật Bảo vệ môi trường 2020; Điều 48, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan.

3. Chế độ báo cáo

Để kịp thời nắm bắt, đôn đốc tiến độ thực hiện của các chủ dự án để đảm bảo việc thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022; kịp thời giải quyết các nội dung khó khăn vướng mắc (nếu có), Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các KCN báo cáo kết quả thực hiện về việc đầu tư xây dựng và thực hiện các thủ tục pháp lý của hạng mục hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN định kỳ hàng quý (Quý I trước ngày 25/3, Quý II trước ngày 25/6, Quý III trước ngày 25/9, Quý IV trước ngày 25/11).

Nội dung báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để tổng hợp (đầu mối liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thương- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; ĐT: 0904.199.358; Email: thuongkkt@gmail.com).

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được biết, nghiêm túc thực hiện./.   

TNMT.


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh