TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

28/10/2021
Chia sẻ bải viết :

Ngày 27/10/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban đã tuyển truyền, quán triệt tại Hội nghị các nội dung cơ bản: Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: số 92-KH/TU ngày 06/9/2021, số 98-KH/TU ngày 13/10/2021, số 101-KH/TU ngày 19/10/2021, số 102-KH/TU ngày 21/10/2021.

Trong quá trình quán triệt, tuyển truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, đồng chí Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban đã nhấn mạnh 05 nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tuyên truyền thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị Quyết số 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Bằng hình thức trình chiếu slide hình ảnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã được tuyên truyền một số vấn đề cốt lõi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Một số vấn đề cần quan tâm xung quanh đợt bùng phát dịch lần thứ 4, biến chủng Delta và nhận diện nguồn lây vào địa bàn tỉnh; lý thuyêt, phương châm, nguyên tắc; điểm cốt lõi trong phòng, chống dịch chuyển từ chiến lược “ Zero Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; vận dụng các bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19, “thực hiện mục tiêu kép” từ đầu năm 2020 đến nay; một số quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu qủa dịch Covid-19.

 


CÁC TIN KHÁC Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham gia Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023 Đồng chí Đặng Xuân Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm