TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

28/10/2021
Chia sẻ bải viết :

Ngày 27/10/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban đã tuyển truyền, quán triệt tại Hội nghị các nội dung cơ bản: Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: số 92-KH/TU ngày 06/9/2021, số 98-KH/TU ngày 13/10/2021, số 101-KH/TU ngày 19/10/2021, số 102-KH/TU ngày 21/10/2021.

Trong quá trình quán triệt, tuyển truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, đồng chí Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban đã nhấn mạnh 05 nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tuyên truyền thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị Quyết số 128/NQQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Bằng hình thức trình chiếu slide hình ảnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã được tuyên truyền một số vấn đề cốt lõi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: Một số vấn đề cần quan tâm xung quanh đợt bùng phát dịch lần thứ 4, biến chủng Delta và nhận diện nguồn lây vào địa bàn tỉnh; lý thuyêt, phương châm, nguyên tắc; điểm cốt lõi trong phòng, chống dịch chuyển từ chiến lược “ Zero Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; vận dụng các bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19, “thực hiện mục tiêu kép” từ đầu năm 2020 đến nay; một số quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát, hiệu qủa dịch Covid-19.

 


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025