TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023

11/11/2023
Chia sẻ bải viết : 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023

 

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí (đợt 1) thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động năm 2022;

Trên cơ sở thực hiện kinh phí được giao và đối chiếu số dư dự toán kinh phí ngân sách cấp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 (chi tiết theo biểu dưới đây).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện Quý III năm 2023

So sánh (%)

 

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

 

1

2

3

4

5

6

 

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

 

I

Số thu phí, lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

338%

 

1

Lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

338%

 

2

Phí

 

 

 

 

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

 

1

Chi sự nghiệp...................................

 

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

204.000.000

338.030.000

166%

207%

 

1

Lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

207%

 

2

Phí

 

 

 

 

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

I

Nguồn ngân sách trong nước

 

 

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

14.063.000.000

1.989.297.454

14%

104%

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

7.275.000.000

1.813.647.409

25%

103%

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

6.788.000.000

175.650.045

3%

112%

                         
 

Ghi chú: Kinh phí thực hiện Quý III năm 2022 gồm: Số thu phí, lệ phí 100.080.000 đồng; Số phí, lệ phí nộp NSNN 163.440.000 đồng; Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.758.694.979 đồng; Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 157.522.300 đồng

 

 


CÁC TIN KHÁC Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 Tin: Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2025 NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phân tích kết quả các chỉ số cải cách năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh