TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

18/01/2021
Chia sẻ bải viết :

Chiều18/01/2021, tại Hội trường tầng 11, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt cho các đồng chí đảng viên, công chức viên chức và người lao động không giữ chức vụ của Ban. Đồng chí Vũ Văn Đát, Phó bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Ban chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chíVũ Văn Đát, Phó bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Banđã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, LLVT, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, tích cực, chủ động, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình và giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, có nhiều đổi mới; vừa ổn định KT-XH, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao. An ninh chính trị, TTATXH được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đồng chí quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu và hiện thực hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và cần sự chung tay của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, doanh nghiệp về vai trò và nội dung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế theo hướng bền vững mà Quảng Ninh đang định hướng tập trung trong giai đoạn 2020-2025. Đó chính là hiện thực hóa thành công định hướng phát triển của tỉnh đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XV: “Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện”; “Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo”.

Từ thực tiễn triển khai "mục tiêu kép" của năm 2020, một số kinh nghiệm quan trọng được tỉnh rút ra cho năm 2021 và các năm tiếp theo, đó là: Ưu tiên chống dịch trước, lấy chống dịch thành công, giữ vững địa bàn "An toàn - ổn định - phát triển”, giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn làm tiền đề để giữ vững đà tăng trưởng; Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trước dịch bệnh; Luôn giữ gìn sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trước hết từ các cơ quan lãnh đạo; Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải luôn bám sát chỉ đạo, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và thực tiễn Quảng Ninh, nắm chắc đường lối chung, xuất phát từ bối cảnh và thực tế để đánh giá nhận diện đúng tình hình từ xa, từ sớm; Xác định đúng điểm nghẽn, lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Càng trong khó khăn, thử thách, càng đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải có bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo, phản ứng nhanh với diễn biến tình hình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đột phá phát triển vì lợi ích chung và quyết tâm chính trị cao. Đồng thời, gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tạo niềm tin và sự thống nhất cao trong nhân dân để thực hiện thành công những việc mới, việc khó, vì lợi ích của nhân dân.

Đồng chí Phó bí thư đã quán triệt 6 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2021, đó là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển KT-XH nhanh, bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; Đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phó bí thư cũng đã quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021”.

Sau hội nghị, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch về học tập, triển khai thực hiện Kế hoạch số 26- KH/TU của Tỉnh ủy về “Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” tới toàn bộ cán bộ, đảng viên.

 


CÁC TIN KHÁC Hội thảo “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn” Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy chào xã giao Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc V/v quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị Quang Ninh 60 năm phát triển Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham gia Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023 Đồng chí Đặng Xuân Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới