TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Bộ Nội vụ đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

11/03/2024
Chia sẻ bải viết : 

1. Cán bộ, công chức cấp xã và người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được điều động, luân chuyển giữ vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức khác khi tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên sẽ không phải sát hạch.

2. Cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ thì được bố trí vào làm công chức tại nơi đang công tác nếu còn vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận.

3. Về quy trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Quy định xác định thành phần tập thể lãnh đạo (bước 1). Quy định cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có thể phân cấp, ủy quyền cho người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cấp dưới trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm…

Các bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, trách nhiệm tổ chức cuộc họp các bước, quyết định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng và quy định tại Nghị định này để bảo đảm đúng thẩm quyền theo phân cấp.

Nguồn nhân sự tại chỗ là: Được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm tại đơn vị đang công tác hoặc được quy hoạch vào vị trí chức vụ, chức danh tương đương trở lên của đơn vị cấu thành cùng cấp trong cùng cơ quan có thẩm quyền sử dụng.”.

4. Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì không phải tổ chức thi ngoại ngữ.

(VPDDMT)