TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

17/11/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện văn bản số 5180/VP.UBND-XD6 ngày 07/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn (sau đây gọi tắt là Chuyên mục T63).

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã đặt đường link Chuyên mục T63 tại Cổng thông tin điện tử thành của Sở tại địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/so/sothongtinTT/Trang/default.aspx và tại 02 trang Zalo Chuyển đổi Quảng Ninh tại địa chỉ: https://zalo.me/2580502905051943395, Zalo Chính quyền điện tử Quảng Ninh tại địa chỉ: https://zalo.me/402239661957559469  hoặc theo mã QR code như sau:

        

Sau một thời gian, đến nay đã có nhiều câu chuyện thành công và các ý tưởng hay về chuyển đổi số được chính các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải trên Chuyên mục T63. Trong đó, có nhiều câu chuyện đã được thực tiễn kiểm chứng hiệu quả và được tham khảo nhân rộng tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trong cả nước. Để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nhằm tạo ra một “nền tảng” để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, xem xét:

- Trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Chuyên mục T63.

- Thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương biết và chủ động tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.

VP.