TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị

29/07/2021
Chia sẻ bải viết :

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 23/7/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh “Quán triệt, triển khai kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.

Ngày 28/7/2021, tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị “Về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy đã quán triệt và triển khai tại Hội nghị với sự có mặt của 41/44 đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (03 đồng chí Lãnh đạo Ban đã được học tập Nghị quyết tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh ngày 20/7/2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức).

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 06-NQ/TU đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt như:  Đánh giá khái quát về tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh; Xác định 04 nội dung quan điểm; 03 khâu đột phá; mục tiêu chung và 10 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và mục tiêu định hướng đến năm 2030; 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết được ban hành có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện tăng trưởng bao trùm, hướng tới sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau mà cụ thể là: đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

 


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025