TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

26/07/2023
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh số 122/CTr-UBND ngày 19/01/2023 về thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; số 131/CTr-UBND ngày 02/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh và các Kế hoạch triển khai của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (Kế hoạch số 1512/KH-BQLKKT ngày 14/7/2021; Kế hoạch số 86/KH-BQLKKT ngày 13/01/2023).

Trên cơ sở kết quả do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công bố đối với các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022, Ban QLKKT Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát các chỉ số DDCI, PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 đối với Ban cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông báo, phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI, PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban QLKKT. Đánh giá những kết quả đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số của Ban trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Hội nghị tổ chức đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm; có sự tham gia của các sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1 Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày, trong tháng 7/2023.

2. Địa điểm: Hội trường B, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.

3. Thành phần:

3.1. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (chủ trì)

- Đ/c Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban;

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3.2 Mời báo cáo viên các sở, ngành

- Mời báo cáo viên của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA): Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI).

- Mời báo cáo viên của Sở Nội vụ: Phổ biến, phân tích đánh giá nội dung các chỉ số PAR-INDEX, PAPI, SIPAS.

Căn cứ tình hình thực tế, trường hợp báo cáo viên các sở, ngành không thể tham gia Hội nghị theo Kế hoạch, việc phân tích, đánh giá kết quả khảo sát các chỉ số do các phòng đầu mối (Phòng Hỗ trợ và giám sát đầu tư, Văn phòng) của Ban Quản lý KKT tham mưu triển khai thực hiện.

3.3. Đại biểu các doanh nghiệp:

- Đại diện chủ đầu tư hạ tầng các KCN, một số doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh[A1] [A2] [A3]  (khoảng 50 doanh nghiệp).

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Nội dung:

- Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 của Ban QLKKT.

- Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số DDCI, SIPAS, PAR-INDEX, PAPI năm 2023 của Ban QLKKT Quảng Ninh.

2. Chương trình:

TT

Nội dung

Người thực hiện

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Hội nghị

Đ/c Chánh Văn Phòng - BQL Khu kinh tế

2

Khai mạc, quán triệt Hội nghị

Đ/c Trưởng Ban

3

Chuyên đề 1: Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành (DDCI) năm 2022 của Ban QLKKT

- Mời đại biểu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

4

Trao đổi, thảo luận: tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI năm 2023 của Ban QLKKT

- Mời Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

- Cán bộ, lãnh đạo Ban QL KKT; các doanh nghiệp

5

Nghỉ giải lao

 

6

Chuyên đề 2: Phổ biến, phân tích đánh giá về chỉ số PAR-INDEX, PAPI, SIPAS

Mời đại biểu Sở Nội vụ / Văn phòng BQLKKT

7

Trao đổi, thảo luận: tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2023 của BQLKKT.

- Sở Nội vụ;

- Cán bộ, lãnh đạo BQLKKT; các doanh nghiệp

8

Kết thúc Hội nghị.

Đ/c Lãnh đạo Ban

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình và chuẩn bị tài liệu chung của Hội nghị; Giấy mời báo cáo viên Sở, ngành; Giấy mời đại biểu một số doanh nghiệp tham dự Hội nghị.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu và trực tiếp liên hệ gửi Giấy mời báo cáo viên của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thực hiện Chuyên đề 1: “Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát chỉ số PCI, DDCI; trao đổi những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ban QLKKT Quảng Ninh năm 2023”.

- Tuyên truyền trên trang Fanpage DDCI của Ban.

2. Văn phòng Ban:

- Chủ trì chuẩn bị hội trường, trang trí phông; lập dự toán kinh phí.

- Tham mưu chuẩn bị tài liệu, báo cáo Chuyên đề 2 và phối hợp cùng Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư tổng hợp, in ấn chuẩn bị tài liệu chung phục vụ Hội nghị; trực tiếp liên hệ gửi Giấy mời báo cáo viên của Sở Nội vụ thực hiện Chuyên đề 2: “Phổ biến, phân tích đánh giá nội dung chỉ số PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban QLKKT Quảng Ninh”

- Đăng tải Kế hoạch Hội nghị trên Website của Ban.

- Mời Trung tâm truyền thông tỉnh đưa tin, bài tuyên truyền về hội nghị.

3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư lập danh sách và gửi Giấy mời đại biểu doanh nghiệp trong KCN, KKT; Đôn đốc, nắm danh sách đại biểu doanh nghiệp dự và có ý kiến phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị.

4. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban:

Phối hợp với Văn phòng, Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị; bố trí sắp xếp để công chức, viên chức và người lao động dự Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI, PAR-INDEX, PAPI SIPAS năm 2022 của Ban QLKKT Quảng Ninh, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện./.

VP

 


CÁC TIN KHÁC Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 Thông báo: Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh Công bố Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Thu hút FDI: Nỗ lực chinh phục đỉnh cao mới KCN Đông Mai: Thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên trong các KCN Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIX Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023