TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến 31/8/2021

21/10/2021
Chia sẻ bải viết : 

- Tổng số hồ sơ trong kỳ báo cáo: 626 hồ sơ TTHC (trong đó 606 hồ sơ tiếp nhận mới và 20 hồ sơ tồn trước).

  •  Số hồ sơ đã giải quyết: 606 hồ sơ, đạt 96,8% tổng số hồ sơ trong kỳ báo cáo.
  •  Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 563 hồ sơ, đạt 92,9% tổng số hồ sơ đã giải quyết và đạt 89,9% tổng số hồ sơ trong kỳ báo cáo.
  • Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 36 hồ sơ, đạt 5,9% tổng số hồ sơ đã giải quyết và đạt 5,75% tổng số hồ sơ trong kỳ báo cáo.
  • Số hồ sơ đang giải quyết: 23 hồ sơ;
  •  Số hồ sơ không giải quyết: 05 hồ sơ. Lý do, doanh nghiệp xin rút hồ sơ.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo về công chức của Ban có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.