TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

18/04/2022
Chia sẻ bải viết :Ngày 31/3/2022 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong thực hiện; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban đã chủ trì thảo luận, làm rõ những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo mới tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
 

Theo Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sẽ tiếp tục tổ chức trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng. Trong đó, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022);  kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)…. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.
 

Cũng tại Hội nghị này Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Châu Thành Hưng, Phó Trưởng Ban đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh những nội dung cơ bản của nghị quyết số 09-NQ/TU từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân  trong tiến trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Tỉnh Quảng Ninh. 

 

 


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025