V/v lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

29/09/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: Các Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4254/SNN&PTNT- KL về việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến thông tin, nội dung Văn bản số 4254/SNN&PTNT- KL ngày 21/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất hoạt động trong các KKT trên địa bàn tỉnh và đề nghị các đơn vị có các công trình, dự án có chiếm dụng vào diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thực hiện lập hồ sơ theo mục 1, Văn bản số 1945/SNN&PTNT- KL ngày 15/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp từ nay đến cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Văn bản số 4254/SNN&PTNT- KL ngày 21/9/2022 và Văn bản số 1945/SNN&PTNT- KL ngày 15/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở NN&PTNT (p/h);

- Các đ/c Lãnh đạo Ban (b/c);

- Các phòng: QHXD, ĐT, ĐDMĐ, ĐDMT (p/h);

- Lưu: TNMT, VT.

            KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Vũ Văn Đát