V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

29/09/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: Các Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời số 5288/GM-BVMT về việc tham dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các dự án trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo, phổ biến đến các Chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công ngiệp, các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (không bao gồm KKT Vân Đồn) để được biết, chủ động đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: Từ 7h30, ngày 04/10/2022 (thứ 3).   

- Địa điểm: Tại Hội trường A- Trung tâm tổ chức hội nghị Tỉnh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

- Về chương trình, tài liệu, chi phí hội nghị và đầu mối liên hệ để đăng ký tham dự Hội nghị: Chi tiết theo Giấy mời số 5288/GM-BVMT ngày 21/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (phô tô gửi kèm theo văn bản này).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo để các đơn vị được biết, chủ động đăng ký tham dự theo Giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở TNMT (phối hợp);

- Các đ/c Lãnh đạo Ban;

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban (p/h);

- Tổ quản trị Website (đăng tin)

- Lưu: VT, TNMT.

 

               KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

/fileman/Uploads/VB so 1783.pdfã ký)

 

 

Phạm Thanh Thuỷ

TNMT